สถิติครูและนักเรียน

สรุปจำนวนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน

ที่

ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

อายุเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

1

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ
และผู้อำนวยการ

1

1

40-60

2

ผู้อำนวยการ

1

1

40-60

3

ครู (บรรจุ)

6

69

73

2

25-40

4

ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ)

7

7

25-30

5

ครูต่างประเทศ

4

4

25-40

6

บุคลากรทางการศึกษา

1

8

9

25-40

7

นักการภารโรง

3

14

17

30-45

รวมบุคลากรทั้งหมด

11

103

17

93

4

25-60


Screenshot_6

ทำเนียบผู้บริหาร

 %e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c

บาทหลวงไมตรี ทาสุวรรณ์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%8a%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c

นางปภาพรรษ เตชะตานนท์
ผู้อำนวยการ

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c

นางรัชณีย์ แสนสุนนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานวิชาการ

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%a3-%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5

นางประภัสสร ธานี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานบุคลากร

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87

นางสาวพัชณีย์ วงษ์เสียงดัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานกิจการนักเรียน

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a

นางถนอมศรี โพธิราช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานอาคารสถานที่

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b4-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87

นางมะลิ พิกุลทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานสัมพันธ์ชุมชน

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b0

นางสางพัสรินทร์ บะคะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานปกครองนักเรียน

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b2

นางสาวสุภาภรณ์ ตีระพา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานธุรการ

 

ตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ปี พ.ศ.  2508 – 2514    บาทหลวงวีรพงศ์ วัชราทิตย์
ปี พ.ศ.  2515 – 2520    นางสาวสมจิตร ชุนประเสริฐ
ปี พ.ศ.  2521 – 2523    บาทหลวงศิริชัย เล้ากอบกุล
ปี พ.ศ.  2524    บาทหลวงบุญรอด เวียงพระปรก
ปี พ.ศ.  2525 – 2527    ซิสเตอร์อัมรัตยา กระบิลโกวิท
ปี พ.ศ.  2528    ซิสเตอร์วิมาลา เล้ากอบกุล
ปี พ.ศ.  2529    ซิสเตอร์อนุกูล หริพงศ์
ปี พ.ศ.  2530 – 2535    ซิสเตอร์หลุยมารี สมเจตน์  เสวตรวิทย์
ปี พ.ศ.  2536 – 2545     ซิสเตอร์เซลิน ทรงสัตย์
ปี พ.ศ.  2546 – 2552     บาทหลวงบัวทอง บุญทอด
ปี พ.ศ.  2553 – 2555    บาทหลวงประสิทธิ์ ไกรโหล
ปี พ.ศ.  2556 – 2558    บาทหลวงประวัติ ญวนเหนือ
ปี พ.ศ.  2558 – ปัจจุบัน    บาทหลวงไมตรี ทาสุวรรณ์

ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ปี พ.ศ.  2508 – 2513    นางสาวฉลวย        ศุภศรี
ปี พ.ศ.  2513 – 2515    นายวิชัย            นวลอึ่ง
ปี พ.ศ.  2516 – 2524    นางสาวสมจิตร        ชุนประเสริฐ
ปี พ.ศ.  2524 นางสาวเสาวณีย์        สุขสุจิตร์
ปี พ.ศ.  2525  นางอรพิณ        หงษ์ภักดี
ปี พ.ศ.  2526 – 2534    นายพงษ์พิพัฒน์        สุทธิไชยา
ปี พ.ศ.  2535  นายวิชัย            หนูวงษ์
ปี พ.ศ.  2536 – ปัจจุบัน    นางปภาพรรษ         เตชะตานนท์

วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล

วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล
tem24

150/3  ถ.พลรัตน์  อ.พล  จ.ขอนแก่น

ตู้ ป.ณ. 6 ปณจ. พล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 40120 โทร. 0-4341-4742 , 0-4327-2609

เมื่อก่อนนั้นเป็นเวลาหลายปีก็มีคริสตชนที่เป็นคนจีน และเวียดนาม มาทำมาหากินและค้าขายที่เมืองพลบ้างแล้ว ซึ่งตอนแรกนั้นจะมีพระสงฆ์จากโคราช (นครราชสีมา) มาเยี่ยมปีละครั้งหรือสองครั้ง ต่อมาในปี ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) พระสัฆรักษ์  ดูฮาร์ต สงฆ์มิสชันนารีคณะพระมหาไถ่ ในฐานะประมุขสังฆมณฑลใหม่ คือ อุดรธานี ได้เริ่มมาเยี่ยมเยียนบ่อยขึ้น ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1958  (พ.ศ. 2501) เมื่อคณะพระมหาไถ่ได้มาเปิดศูนย์ใหม่ที่เมืองขอนแก่น ทางผู้ใหญ่ของคณะก็ได้แต่งตั้ง คุณพ่อเลโอ  แทรวิส เป็นผู้ดูแลคริสตชนในเขตเมืองพล และบริเวณใกล้เคียงเช่นที่บ้านไผ่ ตั้งแต่นั้นจึงมีมิสซาทุกอาทิตย์ที่เมืองพล โดยที่คุณพ่อจะมาค้างคืนในวันเสาร์ที่โรงแรมในตลาด และมีมิสซาในวันอาทิตย์พร้อมสอนคำสอนในร้านขายอขงชำเช่นนี้เป็นเวลาหลายเดือน จนในที่สุดคุณพ่อก็ได้เช่าบ้านหลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นวัดชั่วคราว เป็นที่พักค้างคืนและเก็บของใช้ในคาราเดือนละ 150 บาท

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดมา มีการโยกย้ายพระสงฆ์ในเขตขอนแก่น คุณพ่อแฮรี่  ทีล รับหน้าที่เป็นเจ้าวัดเขตเมืองพล – บ้านไผ่ สืบต่อจากคุณพ่อเลโอ  แทรวิส ก่อนที่คุณพ่อจะมารับหน้าที่จริงในราวกลางปีนั้น คุณพ่อมริสี และคุณพ่อกริฟฟิท ซึ่งอยู่ในเขตขอนแก่น สับเปลี่ยนกันมาดูแลคริสตชนที่นี่เป็นการชั่วคราว เมื่อตอนที่คุณพ่อแฮรี่  ทีล มาประจำที่เมืองพลครั้งแรกนี้ คริสตชนที่เป็นที่รู้จักกันประมาณ 40 คน คือ ผู้ใหญ่ 19 คน และเด็กอีก 21 คน ซึ่งคริสตชนเหล่านี้อพยพมาจากวัดกาลหว่าร์ (วัดแม่พระลูกประคำ) กรุงเทพมหานคร บ้าง และจากวัดหนองแสง จ.นครพนม บ้าง ในระยะเดียวกันนี้ก็มีการซื้อที่ดิน 40 ไร่ เพื่อจะใช้เป็นที่สร้างวัดและโรงเรียนในอนาคต ซึ่งในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1960 (พ.ศ. 2503) ได้มีการก่อสร้างบ้านพักขึ้นหนึ่งหลังในราคา 10,000 บาท เพื่อใช้เป็นวัด ห้องพักพระสงฆ์ และห้องพักครูสอนคำสอนบนที่ดินแปลงนี้ และต่อมาได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 2 ไร่ จำนวนคริสตชนก็ได้เพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น 65 คน

คุณพ่อเจ้าวัดในสมัยนั้น นอกจากจะดูและสัตบุรุษเมืองพล – บ้านไผ่ แล้วยังดูแลคริสตชน อีก 2 ครอบครัวที่ อ.หนองสองห้อง ห่างจากเมืองพลไป 22 กิโลเมตร และยังมีครอบครัวคริสตชนเชื้อสายจีอีกครอบครัวหนึ่งที่ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ห่างจากเมืองพลไปอีก 60 กิโลเมตร

ในปีเดียวกัน คุณพ่อแฮรี่  ทีล  ได้รับครูสุนทร  แพงจันทร์  กับครอบครัวมาช่วยทำงานด้วย ครูสุนทร  แพงจันทร์ มาจากครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์มาแต่ปู่ย่า ตายาย จากหมู่บ้านห้วยเล็บมือ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย ตัวครูสุนทรเองก็เคยเข้าบ้านเณรระยะหนึ่ง และเป็นศิษย์ของวัดพระมหาไถ่ กรุงเทพมหานคร ครูสุนทรเป็นครูคำสอนกับคุณพ่อโกโตร  แต่เนื่องจากเห็นว่าคุณพ่อแฮรี่  ขาดบุคลากรช่วยทำงาน ดังนั้น จึงได้มาช่วยงานของคุณพ่อแฮรี่  ครูสุนทรเป็นคนสุภาพ อ่อนโยน นิสัยเรียบง่าย เข้ากับทุกคนได้ดี เอาการเอางาน ทำงานทุกอย่างตั้งแต่ช่างจนถึงที่ปรึกษาของคุณพ่อ นอกจากนั้น งานด้านคำสอน ครูสุนทรได้ช่วยคุณพ่อแฮรี่ สอนคำสอนเผยแพร่ศาสนาใน อ.พล  และอำเภอต่าง ๆ ที่ใกล้เคียง และยังเป็นผู้ช่วยที่ดีของคุณพ่อเจ้าวัดมาตลอดกว่า 30 ปี พร้อมด้วยกันกับภรรยาคู่ร่วมชีวิต ผู้ซึ่งพร้อมและยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือพระศาสนจักเสมอ

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) คุณพ่อแฮรี่  ทีล ก็ได้เริ่มงานการก่อสร้างวัดแม่พระฟาติมาเมืองพล หลังแรกจนแล้วเสร็จและมีพิธีเปิดแพรป้าย โดยนายอำเภอพลในสมัยนั้น และพิธีเสกโดยพระคุณเจ้าดูฮาร์ด ในวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506)

หลังจากพิธีเปิด – เสกวัดใหม่ไม่กี่เดือนต่อมา คุณพ่อแฮรี่  ทีล ก็ได้เดินทางไปพักผ่อนเป็นเวลา 6 เดือนที่สหรัฐอเมริกา ในช่วงนี้ คุณพ่อวีระพงศ์  วัชราทิตย์ ได้รับหน้าที่ดูแลงานอภิบาลเขตเมืองพล และบริเวณใกล้เคียงแทน เมื่อคุณพ่อแฮรี่  ทีล กลับจากสหรัฐอเมริกาในปลายปีนั้นไม่นาน คุณพ่อก็ย้ายรับหน้าที่ใหม่และคุณพ่อวีระพงศ์ ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมาเมืองพลแทน ซึ่งคุณพ่อก็ทำงานนานถึง 8 ปี คุณพ่อก็ได้สืบสานงานต่อไป เป็นต้น เล็งเห็นความต้องการทำการศึกษาและอบรมทางศีลธรรมในท้องที่เมืองพลและ อ.บ้านไผ่ คุณพ่อจึงได้ติดต่อซิสเตอร์เซนต์โม (คุณพระกุมารเยชู) จากประเทศมาเลเซียให้มาดำเนินกิจการโรงเรียน และได้ก่อสร้างโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1965 (พ.ศ.2508) และกิจการโรงเรียนก็ได้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้

กิจการวัดแม่พระฟาติมาเมืองพล และโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ก็ได้รับการเอาใจใส่การอภิบาลจากบรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์ และฆราวาสหลายท่าน ถ่ายทอดกันมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน พระสงฆ์ที่ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดและช่วยดูแลกิจการโรงเรียนมหาไถ่เมืองพลก็มีหลายท่าน เช่น คุณพ่อโกแตนท์ คุณพ่อกนก  ศรีวิชีย คุณพ่อศิริชัย  เล้ากอบกุล  คุณพ่อบุญรอด  เวียงพระปรก  คุณพ่ออันเดร  โอนี่ ซึ่งอยู่นานถึง 8 ปี เช่นเดียวกับคุณพ่อวีระพงศ์  ในสมัยคุณพ่ออันเดรโอนี่เป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อและสภาอภิบาลวัดได้เอาใจใส่เป็นพิเศษเกี่ยวกับสุสานของวัด คือเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) พระคุณเจ้ายอด  พิมพิสาร ได้เป็นประธานเสกศาลาพักศพที่สุสาน ซึ่งตระกูล “รุจิเกียรติกำจร” สร้างถวาย ส่วนการทำรั้วกำแพง ถนนคอนกรีต และการปรับปรุงอื่น ๆ ในบริเวณสุสานนั้น ก็ได้รับความร่วมมือจากสภาอภิบาลวัดและเงินบริจาคช่วยเหลือเพื่อทางวัดจะมีสุสานสวยงามและเป็นมาตรฐานต่อไป และในวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) พระคุณเจ้ายอด  พิมพิสาร ได้มาเป็นประธานเสกสุสานประจำปีและได้ทำพิธีเสกรูปปั้น Pieta (พระแม่มหาทุกข์) และกางเขนใหญ่ ที่ตระกูล “รุจิเกียรติกำจร” ได้บริจาคเพื่อตั้งไว้ในสุสานแห่งนี้

หลังจากคุณพ่ออันเดรโอนี ก็มีพระคุณเจ้าลือชัย  ธาตุวิสัย  คุณพ่อวิชัย  อ้วนเย็นดี  คุณพ่อกำจัด  เสาะก่าน  ซึ่งทั้ง 3 ท่านก็มาช่วยงานไม่นาน แล้วคุณพ่อวราศักดิ์  บูรณะพล ซึ่งคุณพ่อก็ได้บูรณะปรับปรุงบ้านพักพระสงฆ์ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น คุณพ่อสมนึก  สุทธิ  ได้รับหน้าที่สืบต่อจากคุณพ่อวราศักดิ์

วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) พระคุณเจ้ายอด  พิมพิสาร  ได้มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์วัดแม่พระฟาติมา  เมืองพลหลังใหม่ ซึ่งครอบครัวยอแซฟ  ระดม – เยโนเวฟา  ไพบูลย์  รุจิ  เกียรติกำจร พร้อมกับญาติพี่น้องสร้างถวาย เนื่องในปีปิติมหาการุญ ค.ศ. 2000 และวัดหลังเก่าก็สร้างมาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี แล้ว พร้อมกับสัตบุรุษก็เพิ่มมากขึ้น

ในกลางเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) คุณพ่อประสิทธิ์  ตรงสหพงศ์  ได้ย้ายมารับหน้าที่ใหม่แทนคุณพ่อสมนึก  ซึ่งย้ายไปรับหน้าที่ใหม่เช่นกัน  การสร้างโบสถ์หลังใหม่ก็ดำเนินมาเรื่อย ๆ พร้อมกับปรับพื้นที่และบริเวณวัดใหม่โดยมีห้องน้ำมาตรฐานและบ้านพักคนงาน ส่วนบ้านพักพระสงฆ์ก็ได้สร้างใหม่เพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ก็ได้สมทบเงินจำนวนหนึ่งในการสร้างบ้านพักพระสงฆ์ ทางสภาอภิบาลวัดได้สมทบเป็นบางส่วนในการทำร่องน้ำ และถนนคอนกรีตเข้าโบสถ์ ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการสร้าโบสถ์ใหม่นี้ ครอบครัวยอแซฟ  ระดม – เยโนเวฟา  ไพบูลย์  รุจิเกียรติกำจร พร้อมกับญาติพี่น้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สัตบุรุษวัดแม่พระฟาติมาเมืองพล ยังมีจำนวนน้อย ประมาณ 27 ครอบครัว ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่เกิน 100 คน โยมีตระกูล “รุจิเกียรติกำจร” เป็นแกนนำ มีมิสซาทุก ๆ วันอาทิตย์ เวลา 19.00 น. ร้านสมานมิตรต้นกำเนิดตระกูลนี้ เป็นผู้จัดดอกไม้ถวายในแต่ละอาทิตย์สำหรับพิธีมีสซา และทำเช่นนี้มาเป็นเวลานานแล้ว การอภิบาลเด็กนักเรียนก็มีทุกสัปดาห์ในวันศุกร์ พร้อมกับการจัดค่ายคำสอนในภาคฤดูร้อนทุก ๆ ปี โดยมีคณะเณรใหญ่มาช่วยงานเป็นประจำ งานคริสตามาสแต่ละปีถือเป็นประเพณีและเป็นงานใหญ่ของพวกเราชาวคริสตชนเมืองพล  มีงานรื่นเริง ฉายภาพยนตร์กลางแปลง การแสดงนักเรียนบนเวที มีการจับฉลากสอยดาวจำนวนหลายหมื่นรางวัล เพื่อหารายได้สำหรับใช้บำรุงและบูรณะวัด ดำเนินงานโดยสภาอภิบาลวัดและพี่น้องสัตบุรุษเอง นอกจากนั้นก็จัดงานฉลองวัดประจำทุกปี ซึ่งทางโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

งานอภิบาลในเขตเมืองพลปัจจุบันขยายออกไปในเขต อ.แวงน้อย เพราะมีครอบครัวคริสตังดั้งเดิมอยู่ที่บ้านหนองแขม 2 ครอบครัว กลับใจสมัยคุณพ่อวีระพงศ์  และกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งได้รับการเยี่ยมเยียนและมิสซาเดือนละครั้ง และห่างออกไปทาง จ.ชัยภูมิ มีครอบครัวคริสตังใหม่ที่บ้านโนนโจด ต.ท่าวัด ห่างจากเมืองพล 30 กิโลเมตร ก็ได้รับการบริการอภิบาลเดือนละครั้งเช่นเดียวกัน

เพื่อเป็นการเตรียมเปิด – เสกโบสถ์หลังใหม่ ทางวัดก็ได้มีการเตรียมด้านจิตใจ โดยเชิญคุณพ่อคณะพระมาหาไถ่ มาเทศน์ฟื้นฟูจิตใจเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ในโอกาสเปิด – เสกโบสถ์แม่พระฟาติมาหลังใหม่ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2000 นี้

กิจศรัทธาที่คุณพ่อบัวทองได้ริเริ่ม ที่วัดแม่พระฟาติมา คือ

1. เริ่มกิจกรรมเปิดเดือน (ตุลาคม) แม่พระรวมกันของเขตวัดต่าง ๆ ใน จ.ขอนแก่น ( 1 ตุกลาคม 2546 ที่วัดฟาติมา)

2. เริ่มกิจกรรมแห่แม่พระฟาติมารอบ อ.พล คืนก่อนฉลองวัด ให้เป็นกิจกรรมครูและนักเรียน โดยสัตบุรุษมารวมด้วย ปี 2547 และฟุตบอล ม.ถ.พ.สเปเชียล ครั้งที่ 1 ชิงรางวัลฉลองวัด

3. ริเริ่มมิสซาถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระฟาติมาทุกวันที่ 13 ของเดือน เมื่อ 13 พ.ย. 2547

4. ริเริ่มแพร่ธรรมสอนคำสอนแก่เด็กบ้านทับปา โดยซิสเตอร์แอนคณะดอมินิกัน เดือน มกราคม 2007/2550
ได้เริ่มมิสซาครูนักเรียนทุกวันอังคารและวันศุกร์ พร้อมการอบรมหลังมิสซา พฤศจิกายน 2004/2546 ณ  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล พร้อมมิสซาครู นักเรียน ก่อนและปิดปีการศึกษา และวันสำคัญพิเศษ