Contact

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ที่ตั้ง 150/3  ตำบลเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40120
โทร  043-414037    โทรสาร    043-418282
website:  http://www.mahataiphon.ac.th

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

16_Fotor

 

แผนที่การเดินทาง