เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ที่ตั้ง 150/3  ตำบลเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
โทร  043-414037    โทรสาร    043-418282
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญาโรงเรียน  (Philosophy)

“ก้าวหน้าเสมอ     ด้วยความรู้     คู่คุณธรรม”

วิสัยทัศน์  (Vision)

ภายในปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
จัดการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา
ให้มีความพร้อมทุกด้าน
ก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม
มีความเป็นสากลบนพื้นฐานของวิถีไทย

อัตลักษณ์ (Identity)

ภาษาดี  มารยาทดี  มีวินัย

เอกลักษณ์  (Uniqueness)

วิชาการดี  โรงเรียนน่าอยู่  น่าเรียน

ภาระงาน  (Mission)

  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณธรรม  จริยธรรม
  2. ส่งเสริมบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยความพร้อมในการจัดการศึกษา  สื่อวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่อย่างเพียงพอ
  4. จัดบริการให้ชุมชนอย่างสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อกัน

วัตถุประสงค์  (Objective)

  1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณธรรม  จริยธรรม
  2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถ
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยความพร้อมในการจัดการศึกษา  สื่อวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์  และอาคารสถานที่อย่างเพียงพอ
  4. เพื่อจัดบริการให้กับชุมชนอย่างสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง
  5. เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อกัน