ประวัติโรงเรียน

1640_Fotor

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ที่ตั้ง 150/3  ตำบลเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
โทร  043-414037    โทรสาร    043-418282
สพป. ขอนแก่น  เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญาโรงเรียน  (Philosophy)
“ก้าวหน้าเสมอ     ด้วยความรู้     คู่คุณธรรม”

วิสัยทัศน์  (Vision)
โรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรมีความพร้อม
นักเรียนมีคุณภาพและคุณธรรม

big_slide4

ภาระงาน  (Mission)
1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณธรรม  จริยธรรม
2.  ส่งเสริมบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถ
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยความพร้อมในการจัดการศึกษา  สื่อวัสดุครุภัณฑ์
อุปกรณ์ และอาคารสถานที่อย่างเพียงพอ
4.  จัดบริการให้ชุมชนอย่างสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อกัน

16409_Fotor

วัตถุประสงค์  (Objective)
1.   เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณธรรม  จริยธรรม
2.  เพื่อส่งเสริมบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถ
3.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยความพร้อมในการจัดการศึกษา  สื่อวัสดุครุภัณฑ์
อุปกรณ์  และอาคารสถานที่อย่างเพียงพอ
4.  เพื่อจัดบริการให้กับชุมชนอย่างสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง
5.  เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อกัน

อัตลักษณ์  (Identity)
มารยาทดี    มีวินัย

เอกลักษณ์  (Uniqueness)
โรงเรียนส่งเสริมความสะอาด

164_Fotor

[ประวัติโรงเรียนโดยย่อเพิ่มเติม]