ติดตามข่าวสารจาก Facebook โรงเรียน

11 months ago

ประชาสัมพันธ์!!!!
ถึงนักเรียนระดับชั้น ป.๑-๖ ในวันที่ ๒๓, ๒๖, ๒๗ พ.ย.๖๑ ... See more

12 months ago

1 year ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ทุกเช้าก่อนเข้าเรียน นักเรียนระดับชั้นป. 6 ติวเข้มทุกวิชา ... See more

1 year ago

ประชาสัมพันธ์ #เรื่องการพิเศษในวันเสาร์ ... See more

1 year ago

... See more

1 year ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

เช้าวันนี้ผู้อำนวยการประภาพรรษ เตชะตานนท์ ... See more

1 year ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

บ่ายวันนี้ผู้อำนวยการปภาพรรษ เตชะตานนท์ ... See more

1 year ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

วันนี้คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ ประธานในพิธีเปิดการอบรมบุคลิกภาพ ... See more

1 year ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

เวลา 19.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช ผู้อำนวยการ ... See more

« 1 of 22 »

สถิติครูและนักเรียน

สรุปจำนวนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน

ที่

ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

อายุเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

1

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ
และผู้อำนวยการ

1

1

40-60

2

ผู้อำนวยการ

1

1

40-60

3

ครู (บรรจุ)

6

69

73

2

25-40

4

ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ)

7

7

25-30

5

ครูต่างประเทศ

4

4

25-40

6

บุคลากรทางการศึกษา

1

8

9

25-40

7

นักการภารโรง

3

14

17

30-45

รวมบุคลากรทั้งหมด

11

103

17

93

4

25-60


Screenshot_6

ทำเนียบผู้บริหาร

 %e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c

บาทหลวงไมตรี ทาสุวรรณ์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%8a%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c

นางปภาพรรษ เตชะตานนท์
ผู้อำนวยการ

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c

นางรัชณีย์ แสนสุนนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานวิชาการ

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%a3-%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5

นางประภัสสร ธานี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานบุคลากร

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87

นางสาวพัชณีย์ วงษ์เสียงดัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานกิจการนักเรียน

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a

นางถนอมศรี โพธิราช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานอาคารสถานที่

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b4-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87

นางมะลิ พิกุลทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานสัมพันธ์ชุมชน

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b0

นางสางพัสรินทร์ บะคะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานปกครองนักเรียน

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b2

นางสาวสุภาภรณ์ ตีระพา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานธุรการ

 

ตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ปี พ.ศ.  2508 – 2514    บาทหลวงวีรพงศ์ วัชราทิตย์
ปี พ.ศ.  2515 – 2520    นางสาวสมจิตร ชุนประเสริฐ
ปี พ.ศ.  2521 – 2523    บาทหลวงศิริชัย เล้ากอบกุล
ปี พ.ศ.  2524    บาทหลวงบุญรอด เวียงพระปรก
ปี พ.ศ.  2525 – 2527    ซิสเตอร์อัมรัตยา กระบิลโกวิท
ปี พ.ศ.  2528    ซิสเตอร์วิมาลา เล้ากอบกุล
ปี พ.ศ.  2529    ซิสเตอร์อนุกูล หริพงศ์
ปี พ.ศ.  2530 – 2535    ซิสเตอร์หลุยมารี สมเจตน์  เสวตรวิทย์
ปี พ.ศ.  2536 – 2545     ซิสเตอร์เซลิน ทรงสัตย์
ปี พ.ศ.  2546 – 2552     บาทหลวงบัวทอง บุญทอด
ปี พ.ศ.  2553 – 2555    บาทหลวงประสิทธิ์ ไกรโหล
ปี พ.ศ.  2556 – 2558    บาทหลวงประวัติ ญวนเหนือ
ปี พ.ศ.  2558 – ปัจจุบัน    บาทหลวงไมตรี ทาสุวรรณ์

ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ปี พ.ศ.  2508 – 2513    นางสาวฉลวย        ศุภศรี
ปี พ.ศ.  2513 – 2515    นายวิชัย            นวลอึ่ง
ปี พ.ศ.  2516 – 2524    นางสาวสมจิตร        ชุนประเสริฐ
ปี พ.ศ.  2524 นางสาวเสาวณีย์        สุขสุจิตร์
ปี พ.ศ.  2525  นางอรพิณ        หงษ์ภักดี
ปี พ.ศ.  2526 – 2534    นายพงษ์พิพัฒน์        สุทธิไชยา
ปี พ.ศ.  2535  นายวิชัย            หนูวงษ์
ปี พ.ศ.  2536 – ปัจจุบัน    นางปภาพรรษ         เตชะตานนท์

ครูหัวหน้าระดับ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a

นางถนอมศรี  โพธิราช
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%90%e0%b8%b2-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c

นางณัฏฐา    ศรีสมบูรณ์
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94

นางสาวนวลอนงค์  สอนสะอาด
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%a3-%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5

นางประภัสสร  ธานี
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94

นางสาวมะลิวรรณ์  ดีสุด
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%a3

นางสาวพยอม  ศิลาโคตร
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87

นางปิ่นแก้ว  แนนเกลี้ยง
หัวหน้าระดับอนุบาล

ครูอนุบาล

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c
นางสาวอมร ศิลารัตน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%b5
นางพรทิพย์ เชื้อสาวะถี
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3
นางวราพร วัฒนวรากร
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d
นางสาวภัทรีรัตน์ เจริญ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2
นางธวัลรัตน์ พุฒไชยวิทย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87
นางนวลจันทร์ อเนกะเวียง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

Screenshot_8
นางสาวศิริพร พรมเจดีย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87
นางปิ่นแก้ว แนนเกลี้ยง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a5-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b2
นางสาวสุวิมล ด้านเนาลา
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b5
นางสิริยากร เคนชาลี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7
นางประพิน เหล่าวิศาลสุวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

ครูผู้ช่วยระดับอนุบาล

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a1
นางสาวดวงจันทร์ แสนสิมมา

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%99
นางสาวกรรณิกา คำแหวน

Screenshot_9
นางสาวไกรสร อบมา

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%89%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c
นางสาวอัจฉรา ซอมขุนทด

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81
นางธิติรัตน์ เอี่ยมนอก

Screenshot_10
นางสาวมาริตา ชูจัตุรัส

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8d%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b5
นางสาวเพ็ญนภาพร ตู้ที

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87
นางสาวจิรายุ ภู่กลาง

Screenshot_11
นางสาวสุมาลี จันสีมา

Screenshot_12
นางสาวอาภาพร สาคร

ครูประจำชั้น ป.6

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%a3

นางสาวพยอม  ศิลาโคตร
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b0

นางสาวพัสรินทร์  บะคะ
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2

นางนิพพิทา จรรยา
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b4-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87

นางมะลิ    พิกุลทอง
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/4

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c

นางรัชณีย์ แสนสุนนท์
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

 

ครูพิเศษ ป.6

 

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5

นายอาทิตย์  มุรี

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%87

นายเอกชัย  ทองอันตัง

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98

นางสาวกรรณิการ์  กมลพันธ์

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c

นางจันทร์จิรา  ไกรัตน์

 

ครูประจำชั้น ป.5

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94

นางสาวมะลิวรรณ์  ดีสุด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3

นางสาวสุริยัน  เศรษฐพรมรินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%92

นางรุ่งรัตน์  บุตรพุฒ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a9

นางรัตนา  สัมพันธ์รวีวงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/4

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%a1-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93

นายพนม  วันจะรุณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/5

 

 

ครูพิเศษ ป.5

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a5-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%b0
นางธัญพิมล  เพราะถะ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81
นายอิทธิพล  นาใจตรึก

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8d
นายบัณฑิต  จันทร์สำราญ

 

 

 

ครูประจำชั้น ป.4

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1
นางสาวศรีสุดา  สีชุม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3
นางศรุตยา  ดรสีเนตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b2
นางสุวารี  คำสา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5
นางสาวจิรชยา  ทองดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/4
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%a3-%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5
นางประภัสสร  ธานี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/5

ครูพิเศษ ป.4

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5
นายธรรมการ  รบไพรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%a2
นางสาวนฤนารถ  ชัยตระกูลยิ่ง
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5
นางสาวรัตนากร พรมที
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81
นางสาวกุลมณี พลดงนอก

ครูประจำชั้น ป.3

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94
นางสาวนวลอนงค์  สอนสะอาด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87
นางสาวพัชณีย์  วงษ์เสียงดัง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8
นางสาวธัญลักษณ์  อิศรวงศ์ภักดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3
นางกนกอร  ทองคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/4
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%97
นางสาวสายสุดา  ประโพธิ์ทัง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/5

ครูพิเศษ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99
นายบรรลือ  บัวเรียน
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4
นางแพรววนิด  นาชิต
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%a3
นายณัฐกรณ์  กรรมธร

ครูประจำชั้น ป.2

  %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81
นางสาวพิสมัย  อินทร์นอก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%90%e0%b8%b2-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c
นางณัฏฐา  ศรีสมบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c
นางสุภาพร  สายอินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c
นางลักษณาวดี  นันทสูรย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/4
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%89%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81
นางฉวีวรรณ  ทีเหล็ก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/5

ครูพิเศษ

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b2
นางสาววรัญญา  ศรีกระภา
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b8%82%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82
นายธานี  ขำสุข
 miss-verna-t-valentin
Miss Verna T. Valentin

 

ครูประจำชั้น ป.1

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a
นางถนอมศรี  โพธิราช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%aa
นางรวีพิชญา  ชูจัตุรัส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8
นางสาวสุนีย์รัตน์  แสนสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2
นางพนิดา  ทาซ้าย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/4
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%87
นางนวลจันทร์  พลดง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/5

 

ครูพิเศษ

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%99
นางสาวสุดารัตน์ ปัตตาเน
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5
นายนิพนธ์  มั่งมูล
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c
นางนิตติยา  พิทักษ์

ธุรการ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b2-%e0%b8%ab
นางสาวสุภาภรณ์  ตีระพา (หัวหน้า)
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%a3
นางสาววรรณภา  กมลคร
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5
นางสาวศิรินทร์  ทองทัศนีย์พร
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b5
นางสาวนิตยา  บาลี
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99
นางสาวอังสุมารินทร์  อินทร์นอก
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%87
นางอรนุช  มาศยคง