ครูหัวหน้าระดับ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a

นางถนอมศรี  โพธิราช
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%90%e0%b8%b2-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c

นางณัฏฐา    ศรีสมบูรณ์
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94

นางสาวนวลอนงค์  สอนสะอาด
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%a3-%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5

นางประภัสสร  ธานี
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94

นางสาวมะลิวรรณ์  ดีสุด
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%a3

นางสาวพยอม  ศิลาโคตร
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87

นางปิ่นแก้ว  แนนเกลี้ยง
หัวหน้าระดับอนุบาล

ครูอนุบาล

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c
นางสาวอมร ศิลารัตน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%b5
นางพรทิพย์ เชื้อสาวะถี
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3
นางวราพร วัฒนวรากร
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d
นางสาวภัทรีรัตน์ เจริญ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2
นางธวัลรัตน์ พุฒไชยวิทย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87
นางนวลจันทร์ อเนกะเวียง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

Screenshot_8
นางสาวศิริพร พรมเจดีย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87
นางปิ่นแก้ว แนนเกลี้ยง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a5-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b2
นางสาวสุวิมล ด้านเนาลา
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b5
นางสิริยากร เคนชาลี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7
นางประพิน เหล่าวิศาลสุวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

ครูผู้ช่วยระดับอนุบาล

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a1
นางสาวดวงจันทร์ แสนสิมมา

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%99
นางสาวกรรณิกา คำแหวน

Screenshot_9
นางสาวไกรสร อบมา

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%89%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c
นางสาวอัจฉรา ซอมขุนทด

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81
นางธิติรัตน์ เอี่ยมนอก

Screenshot_10
นางสาวมาริตา ชูจัตุรัส

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8d%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b5
นางสาวเพ็ญนภาพร ตู้ที

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87
นางสาวจิรายุ ภู่กลาง

Screenshot_11
นางสาวสุมาลี จันสีมา

Screenshot_12
นางสาวอาภาพร สาคร

ครูประจำชั้น ป.6

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%a3

นางสาวพยอม  ศิลาโคตร
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b0

นางสาวพัสรินทร์  บะคะ
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2

นางนิพพิทา จรรยา
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b4-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87

นางมะลิ    พิกุลทอง
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/4

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c

นางรัชณีย์ แสนสุนนท์
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

 

ครูพิเศษ ป.6

 

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5

นายอาทิตย์  มุรี

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%87

นายเอกชัย  ทองอันตัง

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98

นางสาวกรรณิการ์  กมลพันธ์

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c

นางจันทร์จิรา  ไกรัตน์

 

ครูประจำชั้น ป.5

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94

นางสาวมะลิวรรณ์  ดีสุด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3

นางสาวสุริยัน  เศรษฐพรมรินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%92

นางรุ่งรัตน์  บุตรพุฒ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a9

นางรัตนา  สัมพันธ์รวีวงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/4

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%a1-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93

นายพนม  วันจะรุณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/5

 

 

ครูพิเศษ ป.5

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a5-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%b0
นางธัญพิมล  เพราะถะ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81
นายอิทธิพล  นาใจตรึก

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8d
นายบัณฑิต  จันทร์สำราญ

 

 

 

ครูประจำชั้น ป.4

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1
นางสาวศรีสุดา  สีชุม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3
นางศรุตยา  ดรสีเนตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b2
นางสุวารี  คำสา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5
นางสาวจิรชยา  ทองดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/4
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%a3-%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5
นางประภัสสร  ธานี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/5

ครูพิเศษ ป.4

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5
นายธรรมการ  รบไพรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%a2
นางสาวนฤนารถ  ชัยตระกูลยิ่ง
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5
นางสาวรัตนากร พรมที
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81
นางสาวกุลมณี พลดงนอก

ครูประจำชั้น ป.3

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94
นางสาวนวลอนงค์  สอนสะอาด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87
นางสาวพัชณีย์  วงษ์เสียงดัง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8
นางสาวธัญลักษณ์  อิศรวงศ์ภักดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3
นางกนกอร  ทองคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/4
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%97
นางสาวสายสุดา  ประโพธิ์ทัง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/5

ครูพิเศษ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99
นายบรรลือ  บัวเรียน
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4
นางแพรววนิด  นาชิต
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%a3
นายณัฐกรณ์  กรรมธร

ครูประจำชั้น ป.2

  %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81
นางสาวพิสมัย  อินทร์นอก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%90%e0%b8%b2-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c
นางณัฏฐา  ศรีสมบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c
นางสุภาพร  สายอินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c
นางลักษณาวดี  นันทสูรย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/4
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%89%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81
นางฉวีวรรณ  ทีเหล็ก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/5

ครูพิเศษ

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b2
นางสาววรัญญา  ศรีกระภา
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b8%82%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82
นายธานี  ขำสุข
 miss-verna-t-valentin
Miss Verna T. Valentin

 

ครูประจำชั้น ป.1

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a
นางถนอมศรี  โพธิราช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%aa
นางรวีพิชญา  ชูจัตุรัส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8
นางสาวสุนีย์รัตน์  แสนสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2
นางพนิดา  ทาซ้าย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/4
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%87
นางนวลจันทร์  พลดง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/5

 

ครูพิเศษ

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%99
นางสาวสุดารัตน์ ปัตตาเน
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5
นายนิพนธ์  มั่งมูล
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c
นางนิตติยา  พิทักษ์

ธุรการ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b2-%e0%b8%ab
นางสาวสุภาภรณ์  ตีระพา (หัวหน้า)
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%a3
นางสาววรรณภา  กมลคร
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5
นางสาวศิรินทร์  ทองทัศนีย์พร
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b5
นางสาวนิตยา  บาลี
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99
นางสาวอังสุมารินทร์  อินทร์นอก
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%87
นางอรนุช  มาศยคง

บุคลากรสนับสนุน

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b2
นางไกล้รุ่ง จันทร์สำราญ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%87
นางทองยุ่น บุญจง
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%aa-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81
นางทองใส อินทร์นอก
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b0
นางประยงค์ คำภาเกะ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c
นางพรทิพย์ จันทมาตย์
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%a8-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3
นางเยาวเรศ พันธุ์ทองคำ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81
นางวันนี เผือดนอก
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5
นางศศิภา ทองดี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%99
นางสาวเกศมณี สาหมุน
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%99
นางสาวบุปผา ปะกิคเน
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97
นางสาววิไลลักษณ์ กลจันทา
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2
นางสาวสายสุณีย์ จ่าท่า
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a9-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b5
นางสุพิษ เทพมะที
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c
นายชัยวัฒน์ เฉลยจันทร์
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5
นายทองคำ ทองดี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c
นายนิกร จันทมาตย์