ครูประจำชั้น อนุบาล 3

ครูปิ่นแก้ว แนนเกลี้ยง
ครูประจำชั้น อ.3/1

ครูสุวิมล ด้านเนาลา
ครูประจำชั้น อ.3/2

ครูสิริยากร เคนชาลี
ครูประจำชั้น อ.3/3

ครูจิรายุ ภู่กลาง
ครูประจำชั้น อ.3/4

ครูประพิน แสงโฮง
ครูประจำชั้น อ.3/5

ครูไกรสร อบมา
ครูผู้ช่วย

ครูดวงจันทร์ แสนสิมมา
ครูผู้ช่วย

ครูชิตาวรรณ ทองชน
ครูผู้ช่วย

ครูธิดาพร ศรีอุ่น
ครูผู้ช่วย