บุคลากรสนับสนุน

นางวันนี เผือดนอก

นางพรทิพย์ จันทมาตย์

นางพเยาว์ คำจันทร์

นางละเอียด อุไรพงษ์

นางสาวบุปผา ปะกิคเน

นางทองยุ่น บุญจง

นางสาวนิตย์ สีสุวอ

นางสาวเกศมณี สาหมุน

นายสมศักดิ์ สีสุวอ

นางสาววิไลลักษณ์ กลจันทา

นางลำไพร อยู่ดี

นางเยาวเรศ พันธุ์ทองคำ

นายโมลี บัวโฮง

นางประยงค์ คำภาเกะ

นายชัยวัฒน์ เฉลยจันทร์