ธุรการ – วิชาการ – ประชาสัมพันธ์

ครูธัญพิมล เพราะถะ

ครูอรนุช มาศยคง

ครูวรรณภา ภักดิ์วาปี

ครูอังสุมารินทร์ อินทร์นอก

ครูอาภาพร สาคร

ครูนฤมล โทนชัยภูมิ

ครูวรรณิภา สวยครบุรี

ครูนิตยา  บาลี

ครูอัจฉราภรณ์ ลือเลื่อง