ครูหัวหน้าระดับ

ครูปิ่นแก้ว แนนเกลี้ยง
ครูหัวหน้าระดับอนุบาล

ครูถนอมศรี โพธิราช
ครูหัวหน้าระดับ ป.1

ครูพนิดา ทาซ้าย
ครูหัวหน้าระดับ ป.2

ครูนวลอนงค์  สอนสะอาด
ครูหัวหน้าระดับ ป.3

ครูประภัสสร ธานี
ครูหัวหน้าระดับ ป.4

ครูรัตนา สัมพันธ์รวีวงษ์
ครูหัวหน้าระดับ ป.5

ครูพยอม ศิลาโคตร
ครูหัวหน้าระดับ ป.6