ครูประจำชั้น อนุบาล 3

ครูสุวิมล ด้านเนาลา
ครูประจำชั้น อ.3/1

ครูปิ่นแก้ว แนนเกลี้ยง
ครูประจำชั้น อ.3/2

ครูจิรายุ ภู่กลาง
ครูประจำชั้น อ.3/3

ครูสิริยากร เคนชาลี
ครูประจำชั้น อ.3/4

ครูประพิน แสงโฮง
ครูประจำชั้น อ.3/5

ครูไกรสร อบมา
ครูผู้ช่วยอนุบาล 3

ครูดวงจันทร์ แสนสิมมา
ครูผู้ช่วยอนุบาล 3

ครูสหชาติ แนนเกลี้ยง
ครูพิเศษ