ครูประจำชั้น อนุบาล 2

ครูจรรยาพร แก้วมณี
ครูประจำชั้น อ.2/1

ครูพรทิพย์ เชื้อสาระถี
ครูประจำชั้น อ.2/2

ครูอมร ศิลารัตน์
ครูประจำชั้น อ.2/3

ครูกรรณิกา คำแหวน
ครูประจำชั้น อ.2/4

ครูเพ็ญนภาพรณ์ ตู้ที (เพ็ญ)
ครูผู้ช่วย อ.2

ครูพัชราภรณ์ พรพิพัฒน์ (นุ่น)
ครูผู้ช่วย อ.2

ครูสุมาลี จันสีมา (ติ๊ก)
ครูพิผู้ช่วย อ.2

ครูอัจฉรา ซอมขุนทด (ท็อป)
ครูผู้ช่วย อ.2