ครูประจำชั้น อนุบาล 2

ครูพรทิพย์ เชื้อสาระถี
ครูประจำชั้น อ.2/1

ครูจรรยาพร แก้วมณี
ครูประจำชั้น อ.2/2

ครูสุนิสา ทองจันทร์
ครูประจำชั้น อ.2/3

ครูกรรณิกา ตัณฑศิลป์
ครูประจำชั้น อ.2/4

ครูพัชราภรณ์ พรพิพัฒน์
ครูผู้ช่วยอนุบาล 2

ครูสุมาลี จันสีมา
ครูผู้ช่วยอนุบาล 2

ครูเพ็ญนภาพรณ์ ตู้ที
ครูผู้ช่วยอนุบาล 2