ครูประจำชั้น อนุบาล 1

ครูวราพร วัฒนวรากร
ครูประจำชั้น อ.1/1

ครูธวัลรัตน์ พุฒไชยวิทย์
ครูประจำชั้น อ.1/2

ครูนวลจันทร์ อะเนกเวียง
ครูประจำชั้น อ.1/3

ครูสุวิมล รอดสุโข
ครูประจำชั้น อ.1/4

ครูศศิธร เขตชมภู
ครูผู้ช่วย อ.1/1

ครูธิดาพร เชื้ออุ่น
ครูผู้ช่วย อ.1/2

ครูอมรรัตน์ จ่าบาล
ครูผู้ช่วย อ.1/3

ครูสมศรี ขำสุข
ครูผู้ช่วย อ.1/4