ครูประจำชั้น อนุบาล 1

ครูจรรยาพร แก้วมณี
ครูประจำชั้น อ.1/1

ครูสุวิมล รอดสุโข
ครูประจำชั้น อ.1/2

ครูดวงจันทร์ แสนสิมมา
ครูประจำชั้น อ.1/3

ครูสุมาลี จันสีมา
ครูผู้ช่วย อ.1/1

ครูชุติมา จิงจันกลาง
ครูผู้ช่วย อ.1/2

ครูไกรสร อบมา
ครูผู้ช่วย อ.1/3