ครูประจำชั้น อนุบาล 1

ครูวราพร วัฒนวรากร
ครูประจำชั้น อ.1/1

ครูธวัลรัตน์ พุฒไชยวิทย์
ครูประจำชั้น อ.1/2

ครูนวลจันทร์ อะเนกเวียง
ครูประจำชั้น อ.1/3

ครูณัฐนันท์ สีขน
ครูผู้ช่วย อ.1/1

ครูอมรรัตน์ จ่าบาล
ครูผู้ช่วย อ.1/2

ครูอทิตยา ชัยชนะ
ครูผู้ช่วย อ.1/3