ครูประจำชั้น ป.6

ครูมะลิ พิกุลทอง
ครูประจำชั้น ป.6/1

ครูพยอม ศิลาโคตร
ครูประจำชั้น ป.6/2

ครูนิพพิทา จรรยา
ครูประจำชั้น ป.6/3

ครูจันทร์จิรา ไกรัตน์
ครูประจำชั้น ป.6/4

ครูพัสรินทร์ บะคะ
ครูประจำชั้น ป.6/5

ครูเอกชัย ทองอันตัง
ครูพิเศษ

ครูวรเชษฐ โสมะ
ครูพิเศษ