ครูประจำชั้น ป.6

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%a3

นางสาวพยอม  ศิลาโคตร
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b0

นางสาวพัสรินทร์  บะคะ
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2

นางนิพพิทา จรรยา
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b4-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87

นางมะลิ    พิกุลทอง
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/4

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c

นางรัชณีย์ แสนสุนนท์
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

 

ครูพิเศษ ป.6

 

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5

นายอาทิตย์  มุรี

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%87

นายเอกชัย  ทองอันตัง

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98

นางสาวกรรณิการ์  กมลพันธ์

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c

นางจันทร์จิรา  ไกรัตน์