ครูประจำชั้น ป.6

ครูพยอม ศิลาโคตร
ครูประจำชั้น ป.6/1

ครูจันทร์จิรา ไกรัตน์
ครูประจำชั้น ป.6/2

ครูพัสรินทร์ บะคะ
ครูประจำชั้น ป.6/3

ครูนิพพิทา จรรยา
ครูประจำชั้น ป.6/4

ครูมะลิ พิกุลทอง
ครูประจำชั้น ป.6/5

ครูเอกชัย ทองอันตัง
ครูพิเศษ

ครูวรเชษฐ โสมะ
ครูพิเศษ