ครูประจำชั้น ป.6

ครูพยอม ศิลาโคตร
ครูประจำชั้น ป.6/1

ครูมะลิ พิกุลทอง
ครูประจำชั้น ป.6/2

ครูพัสรินทร์ บะคะ
ครูประจำชั้น ป.6/5

ครูจันทร์จิรา ไกรัตน์
ครูประจำชั้น ป.6/4

ครูธัญลักษณ์ อิศรวงศ์ภักดี
ครูประจำชั้น ป.6/5

ครูเอกชัย ทองอันตัง
ครูพิเศษ

ครูวรเชษฐ โสมะ
ครูพิเศษ