ครูประจำชั้น ป.5

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94

นางสาวมะลิวรรณ์  ดีสุด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3

นางสาวสุริยัน  เศรษฐพรมรินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%92

นางรุ่งรัตน์  บุตรพุฒ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a9

นางรัตนา  สัมพันธ์รวีวงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/4

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%a1-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93

นายพนม  วันจะรุณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/5

 

 

ครูพิเศษ ป.5

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a5-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%b0
นางธัญพิมล  เพราะถะ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81
นายอิทธิพล  นาใจตรึก

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8d
นายบัณฑิต  จันทร์สำราญ