ครูประจำชั้น ป.4

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1
นางสาวศรีสุดา  สีชุม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3
นางศรุตยา  ดรสีเนตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b2
นางสุวารี  คำสา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5
นางสาวจิรชยา  ทองดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/4
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%a3-%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5
นางประภัสสร  ธานี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/5

ครูพิเศษ ป.4

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5
นายธรรมการ  รบไพรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a4%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%a2
นางสาวนฤนารถ  ชัยตระกูลยิ่ง
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5
นางสาวรัตนากร พรมที
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81
นางสาวกุลมณี พลดงนอก