ครูประจำชั้น ป.3

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%94
นางสาวนวลอนงค์  สอนสะอาด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87
นางสาวพัชณีย์  วงษ์เสียงดัง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8
นางสาวธัญลักษณ์  อิศรวงศ์ภักดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3
นางกนกอร  ทองคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/4
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%97
นางสาวสายสุดา  ประโพธิ์ทัง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/5

ครูพิเศษ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99
นายบรรลือ  บัวเรียน
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4
นางแพรววนิด  นาชิต
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%a3
นายณัฐกรณ์  กรรมธร