ครูประจำชั้น ป.2

  %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81
นางสาวพิสมัย  อินทร์นอก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%90%e0%b8%b2-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c
นางณัฏฐา  ศรีสมบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c
นางสุภาพร  สายอินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c
นางลักษณาวดี  นันทสูรย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/4
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%89%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81
นางฉวีวรรณ  ทีเหล็ก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/5

ครูพิเศษ

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b2
นางสาววรัญญา  ศรีกระภา
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b8%82%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82
นายธานี  ขำสุข
 miss-verna-t-valentin
Miss Verna T. Valentin