ครูประจำชั้น ป.2

ครูพนิดา ทาซ้าย
ครูประจำชั้น ป.2/1

ครูสายสุดา ประโพธิ์ทัง
ครูประจำชั้น ป.2/2

ครูชิตาวรรณ ทองชน
ครูประจำชั้น ป.2/3

ครูลักษณาวดี นันทสูรย์
ครูประจำชั้น ป.2/4

ครูสุภาพร สายอินทร์
ครูประจำชั้น ป.2/5

ครูประสิทธ์ รอดนุช
ครูพิเศษ

Ms. Verna T. Valentin
ครูต่างชาติ

0