ครูประจำชั้น ป.2

ครูพิสมัย อินทร์นอก
ครูประจำชั้น ป.2/1

ครูสุภาพร สายอินทร์
ครูประจำชั้น ป.2/2

ครูณัฎฐา ศรีสมบูรณ์
ครูประจำชั้น ป.2/3

ครูสายสุดา ประโพธิ์ทัง
ครูประจำชั้น ป.2/4

ครูฉวีวรรณ ทีเหล็ก
ครูประจำชั้น ป.2/5

ครูธานี ขำสุข
ครูพิเศษ

Ms.Rachael W. Kamau
ครูต่างชาติ