ครูประจำชั้น ป.1

ครูพนิดา ทาซ้าย
ครูประจำชั้น ป.1/1

ครูถนอมศรี โพธิราช
ครูประจำชั้น ป.1/2

ครูอรทัย ศิริปะกะ
ครูประจำชั้น ป.1/3

ครูนวลจันทร์ พลดง
ครูประจำชั้น ป.1/4

ครูรวีพิชญา ชูจัตุรัส
ครูประจำชั้น ป.1/5

ครูทรงยศ ประทุมปี
ครูพิเศษ

Ms. Verna T. Valentin
ครูต่างชาติ

ครูบัณฑิต จันทร์สำราญ
ครูพิเศษ

ครูณัฐกรณ์ กรรมธร
ครูพิเศษ