ครูประจำชั้น ป.1

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a
นางถนอมศรี  โพธิราช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%aa
นางรวีพิชญา  ชูจัตุรัส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8
นางสาวสุนีย์รัตน์  แสนสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2
นางพนิดา  ทาซ้าย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/4
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%87
นางนวลจันทร์  พลดง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/5

 

ครูพิเศษ

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%99
นางสาวสุดารัตน์ ปัตตาเน
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5
นายนิพนธ์  มั่งมูล
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c
นางนิตติยา  พิทักษ์