ครูประจำชั้น ป.1

ครูอรทัย ศิริปะกะ
ครูประจำชั้น ป.1/1

ครูถนอมศรี โพธิราช
ครูประจำชั้น ป.1/2

ครูอมร ศิลารัตน์
ครูประจำชั้น ป.1/3

ครูนวลจันทร์ พลดง
ครูประจำชั้น ป.1/4

ครูรวีพิชญา ประจักษ์แจ้ง
ครูประจำชั้น ป.1/5

ครูบัณฑิต จันทร์สำราญ
ครูพิเศษ

ครูสุภาภรณ์ สีนวล
ครูพิเศษ

ครูวารุณี นาดี
ครูพิเศษ