ครูประจำชั้น ป.1

ครูอรทัย ศิริปะกะ
ครูประจำชั้น ป.1/1

ครูถนอมศรี โพธิราช
ครูประจำชั้น ป.1/2

ครูพนิดา ทาซ้าย
ครูประจำชั้น ป.1/3

ครูนวลจันทร์ พลดง
ครูประจำชั้น ป.1/4

ครูอมร ศิลารัตน์
ครูประจำชั้น ป.1/5

ครูทรงยศ ประทุมปี
ครูพิเศษ

ครูอาทิตย์ มุรี
ครูพิเศษ

ครูนันทวรรณ สีละ
ครูพิเศษ