ครูประจำชั้น ป.1

ครูอรทัย ศิริปะกะ
ครูประจำชั้น ป.1/1

ครูถนอมศรี โพธิราช
ครูประจำชั้น ป.1/2

ครูรวีพิชญา ชูจัตุรัส
ครูประจำชั้น ป.1/3

ครูอมร ศิลารัตน์
ครูประจำชั้น ป.1/4

ครูนวลจันทร์ พลดง
ครูประจำชั้น ป.1/5

ครูทรงยศ ประทุมปี
ครูพิเศษ

ครูบัณฑิต จันทร์สำราญ
ครูพิเศษ

ครูสุภาภรณ์ สีนวล
ครูพิเศษ