ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

ครูศรีวรรณ ทับแสนลี
ครูประจำชั้น
เตรียมอนุบาล ห้อง 1

ครูอัจฉรา ซอมขุนทด
ครูประจำชั้น
เตรียมอนุบาล ห้อง 2

ครูอาทิตยา ชัยชนะ
ครูผู้ช่วย
เตรียมอนุบาล ห้อง 1