ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

ครูอัจฉรา ซอมขุนทด
ครูประจำชั้น
เตรียมอนุบาล ห้อง 1

ครูสมศรี ขำสุข
ครูประจำชั้น
เตรียมอนุบาล ห้อง 2

ครูกนกวรรณ อักษร
ครูผู้ช่วย
เตรียมอนุบาล ห้อง 1

ครูศรีวรรณ ทับแสนลี
ครูผู้ช่วย
เตรียมอนุบาล ห้อง 2