🎉ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

(รอบเเรก)
🌟เด็กชายกฤตภูรี กัมปนานุรักษ์
🌟เด็กชายกันทรากร หานะพันธ์
🌟เด็กหญิงชุติมา ประทุมชัย
🌟เด็กหญิงฐานิตา เเซ่ก๊วย
🌟เด็กชายธนนันต์ อภิชัยกิจดำรง
🌟เด็กหญิงปวีณ์กร รุจิเกียรติกำจร
🌟เด็กหญิงปุณยวีร์ ฮาดวิเศษ
🌟เด็กชายพชร พลเยี่ยม
🌟เด็กชายพรหมชนินทร์ ดุรงค์ดำรงชัย
🌟เด็กชายภูรินท์ เเพร่สกุล
🌟เด็กชายสุทธิภัทร ตั้งกุลมงคล