ได้รับมอบประกาศนียบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ได้รับมอบประกาศนียบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นการแสดงว่าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระบบ E-SAR ตามกำหนดเวลา