โรงเรียน ที่มีคะเเนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ติดอันดับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนเเก่น ที่มีคะเเนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา 2562