โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานเเละประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.รอบที่๔ ระยะที่ ๒ โดยวิธีการตรวจเยี่ยมด้วยระบบออนไลน์ เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ