นโยบายของรัฐบาลในการจ่ายเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจ่ายเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละ 2,000 บาท/คน ระหว่างวันที่ 7 – 10 กันยายน 2564 โดยทางโรงเรียนมีการบริการจัดการในการดำเนินจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนในการมารับเงินตามตารางที่ทางโรงเรียนได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
🙏โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเเละปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด