ตรวจการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

27 ธันวาคม 2564 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล