ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ติดต่อรับนมโรงเรียน ตามวันและเวลาที่กำหนดดังนี้

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ติดต่อรับนมโรงเรียน ตามวันและเวลาที่กำหนดดังนี้