โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

str_dg2

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล  
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  7  แผนงาน  ได้แก่
-แผนงานบริหารงานวิชาการ
-แผนงานบริหารงานบุคลากร
-แผนงานบริหารงานธุรการ
-แผนงานบริหารงานกิจการนักเรียน
-แผนงานบริหารงานสัมพันธ์ชุมชน
-แผนงานบริหารงานอาคารสถานที่
-แผนงานบริหารงานปกครองและระเบียบวินัย