หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพลมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2560)

รายวิชา/กิจกรรมเวลาเรียน (ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน  :940
ท 11101  ภาษาไทย200
ค 11101  คณิตศาสตร์200
ว 11101  วิทยาศาสตร์100
ส 11101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม120
ส 11102  ประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง
พ 11101  สุขศึกษาและพลศึกษา40
ศ 11101  ศิลปะ40
ง 11101  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี40
อ 11101  ภาษาอังกฤษ200
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม :120
ภาษาไทย40
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์40
ภาษาจีน40
ว่ายน้ำ
คุณค่าพระวรสารบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน :120
          กิจกรรมแนะแนว40
          กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาดชุมนุม           กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  30 40 10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น1,180

รายวิชา/กิจกรรมเวลาเรียน (ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน  :940
ท 12101  ภาษาไทย200
ค 12101  คณิตศาสตร์200
ว 12101  วิทยาศาสตร์100
ส 12101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม120
ส 12102  ประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง
พ 12101  สุขศึกษาและพลศึกษา40
ศ 12101  ศิลปะ40
ง 12101  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี40
อ 12101  ภาษาอังกฤษ200
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม :120
ภาษาไทย40
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์40
ภาษาจีน40
ว่ายน้ำ
คุณค่าพระวรสารบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน :120
          กิจกรรมแนะแนว40
          กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาดชุมนุม           กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  30 40 10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น1,180
รายวิชา/กิจกรรมเวลาเรียน (ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน  :940
ท 13101  ภาษาไทย200
ค 13101  คณิตศาสตร์200
ว 13101  วิทยาศาสตร์100
ส 13101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม120
ส 13102  ประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง
พ 13101  สุขศึกษาและพลศึกษา40
ศ 13101  ศิลปะ40
ง 13101  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี40
อ 13101  ภาษาอังกฤษ200
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม :120
ภาษาไทย40
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์40
ภาษาจีน40
ว่ายน้ำ
คุณค่าพระวรสารบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน :120
          กิจกรรมแนะแนว40
          กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาดชุมนุม           กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  30 40 10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น1,180
รายวิชา/กิจกรรมเวลาเรียน (ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน  :860
ท 14101  ภาษาไทย160
ค 14101  คณิตศาสตร์160
ว 14101  วิทยาศาสตร์100
ส 14101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม120
ส 14102  ประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง
พ 14101  สุขศึกษาและพลศึกษา40
ศ 14101  ศิลปะ40
ง 14101  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี40
อ 14101  ภาษาอังกฤษ200
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม :200
ภาษาไทย40
ภาษาอังกฤษ40
คอมพิวเตอร์40
ภาษาจีน40
ว่ายน้ำ40
คุณค่าพระวรสารบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน :120
          กิจกรรมแนะแนว40
          กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาดชุมนุม           กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  30 40 10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น1,180
รายวิชา/กิจกรรมเวลาเรียน (ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน  :860
ท 15101  ภาษาไทย160
ค 15101  คณิตศาสตร์160
ว 15101  วิทยาศาสตร์100
ส 15101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม120
ส 15102  ประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง
พ 15101  สุขศึกษาและพลศึกษา40
ศ 15101  ศิลปะ40
ง 15101 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี40
อ 15101  ภาษาอังกฤษ200
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม :200
ภาษาไทย40
ภาษาอังกฤษ40
คอมพิวเตอร์40
ภาษาจีน40
ว่ายน้ำ40
คุณค่าพระวรสารบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน :120
          กิจกรรมแนะแนว40
          กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาดชุมนุมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  30 40 10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น1,180
รายวิชา/กิจกรรมเวลาเรียน (ชม./ปี)
รายวิชาพื้นฐาน  :860
ท 16101  ภาษาไทย160
ค 16101  คณิตศาสตร์160
ว 16101  วิทยาศาสตร์100
ส 16101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม120
ส 16102  ประวัติศาสตร์
พ 16101  สุขศึกษาและพลศึกษา40
ศ 16101  ศิลปะ40
ง 16101  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี40
อ 16101  ภาษาอังกฤษ200
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม :200
ภาษาไทย40
ภาษาอังกฤษ40
คอมพิวเตอร์40
ภาษาจีน40
ว่ายน้ำ40
คุณค่าพระวรสารบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน :120
          กิจกรรมแนะแนว40
          กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาดชุมนุมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  30 40 10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น1,180