ผลงานและความภาคภูมิใจ

 • ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 3 สมัย ปีการศึกษา 2539 , 2545 , 2549
 • ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ “ห้องน้ำสะอาด” ชนะเลิศระดับจังหวัด
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ระดับประเทศ” ในการประกวดขับร้องเพลงชาติและการประดับธงชาติ จากสำนักนายกรัฐมนตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๔
 • ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมระดับเพชร จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
 • ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ระดับประเทศ จากกระทรวงวัฒนธรรม
 • ได้รับรางวัลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายในระดับดีมาก จากสำนักงานบริหารงานการศึกษาเอกชน
 • ได้รับเกียรติบัตรในการพัฒนาผลการสอบแบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากสำนักงานบริหารงานการศึกษาเอกชน (สช.)
 • ได้รับรางวัลขอนแก่นเมืองสะอาด ประเภทสถานศึกษา ระดับดีเด่นจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
 • ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด
 • ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบ
 • ได้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน ปี 2559
 • ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ระดับดีเด่น ปี 2559 และปี 2560จากกระทรวงแรงงาน
 • ได้รับรางวัลสถานศึกษาแต่งกายผ้าไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 จากกระทรวงวัฒนธรรม
 • ได้รับรางวัล “สถานศึกษาต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562
 • ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบที่ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน