ประวัติโรงเรียน

    ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพลจัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2508(คริสตศักราช  1965)   การก่อตั้งโรงเรียนได้เริ่มลงมือตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ศกเดียวกัน   ตัวอาคารเรียนจัดสร้างเป็นอาคาร      ชั้นเดียว  ตัวอาคารยาวทั้งสิ้น  42  เมตร  กว้าง ๘ เมตร ประกอบด้วยห้องเรียน  5 ห้องเรียน  ห้องธุรการ  ห้องอำนวยการ  ห้องพักครู   ห้องสมุด

            โครงการการจัดสร้างโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล   เริ่มขึ้นราว  ปี พ.ศ. 2505    เนื่องจาก  บาทหลวงแฮรี่  นีล   เจ้าอาวาสในสมัยนั้นได้เล็งเห็นความจำเป็นของการศึกษาให้แก่ผู้เรียนนั้นซึ่งทั้งสองประการนี้เยาวชน    เมืองพล ยังขาดอยู่ ในปี พ.ศ. 2507  บาทหลวงวีรพงศ์   วัชราทิตย์   รับช่วงงานจากเจ้าอาวาสบาทหลวงแฮรี่  นีล  เช่นเดียวกันบาทหลวงวีรพงศ์  วัชราทิตย์  ก็เห็นสมควรถึงความต้องการทางศีลธรรมและการศึกษาในท้องถิ่นเมืองพล    บาทหลวงวีรพงศ์    วัชราทิตย์     จึงเริ่มการติดต่อคณะซิสเตอร์เซนต์โมจากมาเลเซียโดยให้ซิสเตอร์เป็นผู้อำนวยการและกิจการของโรงเรียน  และทำงานขอเงินทุนเพื่อจัดตั้งโรงเรียนต่อไป  เงินทุนในการจัดสร้างอาคารต่างๆ  ของโรงเรียนรวม   3   หลัง คือตัวอาคารเรียน  ห้องสุขา  เรือนพักครู  ได้มาจากเงินทุนส่วนกลางของสังฆมณฑลอุดรธานี   จากองค์การกุศลต่างๆ ในพระศาสนาคาทอลิกทั้งในประเทศและนอกประเทศ  และผู้มีจิตศรัทธาอื่นๆ  ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจำนวนมากทั้งสิ้นรวมราว  138,000  บาท

            เนื่องจากต้องใช้เงินทุนในการก่อสร้างจำนวนมากซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองแก่กองทุนกลางอย่างยิ่งโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสามารถที่จะเลี้ยงตนเองได้หลังจากที่สร้างเสร็จและดำเนินกิจการแล้ว   ดังนั้นในเรื่องค่าเล่าเรียนจึงจำต้องจัดให้พอแก่การใช้จ่ายภายในโรงเรียน โดยพยายามให้เหมาะสมแก่ระดับของรายได้ของประชาชนในเขตเมืองพล   โรงเรียนจึงกำหนดเก็บค่าเล่าเรียนคนละ  450  บาทต่อภาคเรียน  ค่าธรรมเนียม  900  บาทต่อปี

            ในด้านวิชาการการสอนดำเนินตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้การเอาใจใส่เป็นพิเศษในวิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   สำหรับการสอนนี้พยายามให้อยู่ในระดับที่จัดว่าสูงของประเทศ    เฉพาะระดับของนครหลวงของประเทศเราด้านการบริหารงานโรงเรียน  บาทหลวงวีรพงศ์  วัชราทิตย์  ได้ดำเนินการบริหารงานโรงเรียนในตำแหน่งผู้จัดการ   ปี พ.ศ. 2508 – 2514   นางสาวสมจิต    ชุนประเสริฐ     บริหารงานในตำแหน่งผู้จัดการ  ปี  พ.ศ. 2515 – 2520  บาทหลวงศิริชัย   เล้ากอบกุล  บริหารงานในตำแหน่งผู้จัดการ  ปี พ.ศ. 2521 – 2523   บาทหลวงบุญรอด   เวียงพระปรก   บริหารงานในตำแหน่งผู้จัดการ

            ปี  พ.ศ. 2524  ซิสเตอร์อัมรัตยา  กระบิลโกวิท  บริหารงานในตำแหน่งผู้จัดการ ปี พ.ศ. 2525 – 2527    ซิสเตอร์วิมาลา  เล้ากอบกุล บริหารงานในตำแหน่งผู้จัดการ ปี พ.ศ. 2528 ซิสเตอร์อนุกูล  หริพงศ์     บริหารงานในตำแหน่งผู้จัดการ  ปี พ.ศ. 2529 ซิสเตอร์หลุยส์มารี  สมเจตน์   เสวตรวิทย์   บริหารงานในตำแหน่งผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ปี พ.ศ. 2530 – 2535  ซิสเตอร์เซลิน ทรงสัตย์  บริหารงานในตำแหน่งผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต   ปี พ.ศ. 2536-2545   ปีการศึกษา 2546  ซิสเตอร์เซลิน   ทรงสัตย์ ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซูได้ย้ายกลับภูมิลำเนา  พระสังฆราช  ยอด  พิมพิสาร  ได้แต่งตั้งให้บาทหลวงประสิทธิ์  ตรงสหพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงบัวทอง  บุญทอด   บริหารงานในตำแหน่งผู้จัดการ

            ปีการศึกษา  2547 บาทหลวงสมพงษ์  เตียวตระกูล ได้มาบริหารงานในตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงบัวทอง บุญทอด บริหารงานในตำแหน่งผู้จัดการ ในปีการศึกษา  2548  บาทหลวงสมพงษ์   เตียวตระกูล  ได้ย้ายภูมิลำเนาพระสังฆราชยอด  พิมพิสาร    ได้แต่งตั้งให้  บาทหลวงบัวทอง    บุญทอด  ให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล  ในปีการศึกษา 2547 – 2552  โดยมีนางสาวประไพ   พยัคมะเริง เป็นครูใหญ่  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 – 2549 และในปีการศึกษา 2550 พระราชบัญญัติการศึกษา 2550  ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากตำแหน่งครูใหญ่เป็นผู้อำนวยการ   และปัจจุบันมีนางปภาพรรษ    เตชะตานนท์    เป็นผู้อำนวยการต่อมาได้มีการแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่ที่จะมารับผิดชอบดูแลสังฆมณฑลอุดรธานี  คือพระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย  ในปีการศึกษา 2553    พระสังฆราช  ยอแซฟ   ลือชัย  ธาตุวิสัย  ได้แต่งตั้งบาทหลวง ไมเคิล  ประสิทธิ์  ไกรโหล   เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการในปีการศึกษา   2539  และปีการศึกษา   2545  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ต่อมาได้มีการพัฒนาโรงเรียนครบทั้ง 7  ปัจจัย  และได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน    กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีการศึกษา  2542 – 2546   และในปีการศึกษา  2549  โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน  และผู้เรียนหญิงศุภรัสมิ์    สีสันท์   ผู้เรียนชั้น ป.6/1   ได้รับรางวัลผู้เรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน

              ในปีการศึกษา 2550   โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)   สมศ. รอบที่ 2     ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ “ห้องน้ำสะอาด”  รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ปีการศึกษา  2554  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  “ระดับประเทศ”  ในการจัดประกวดขับร้องเพลงชาติและการประดับธงชาติ  จากสำนักนายกรัฐมนตรี   ปีการศึกษา  2555  ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับเกียรติบัตรศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น  รับรางวัลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายในในระดับดีมากจากสำนักงานบริหารงานการศึกษาเอกชน  และได้รับเกียรติบัตรในการพัฒนาผลการสอบแบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  จากสำนักงานบริหารงานการศึกษาเอกชน (สช.)  และเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (พ.ศ.2554– 2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ. รอบที่ 3    ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวร-ราชาทินัดดามาตุ  ในนามโรงเรียนเป็นผู้ให้การสนับสนุนมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7  โรงเรียนได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประเภทสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  “รางวัลขอนแก่นเมืองสะอาด  ระดับดีเด่น” รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประเภทสถานศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ  รับประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House 45 ปี ม.พ.ค. ประจำปี  2558  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสถาบันส่งเสริมการสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  ได้รับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ และได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  ระดับจังหวัด  จากกระทรวงวัฒนธรรม  ปีการศึกษา  2562  ได้รับเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาต้นแบบระดับยอดเยี่ยม    การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่  จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  และได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมแต่งกายผ้าไทย