ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล  ประจำปี  พ.ศ. 2559

เดือนพฤษภาคม  2559
2        ประชุมครู , จัดหนังสือ
3-4         จำหน่ายหนังสือเรียน
7        ประชุมผู้ปกครอง
10        ประชุมครู (ประจำเดือน)
12        ระดับอนุบาลเปิดเรียน
16        ระดับประถมศึกษาเปิดเรียน

เดือนมิถุนายน  2559
8        ประชุมครู (ประจำเดือน)
9        จัดกิจกรรมไหว้ครู
14        ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน,กรรมการภาคี 4 ฝ่าย
20        ส่งร่างข้อสอบ   ครั้งที่ 1
24        จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เดือนกรกฎาคม 2559
1        จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
13        ประชุมครู (ประจำเดือน)
11-18        สอบภาคปฏิบัติ    ครั้งที่  1
18        จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
19        วันอาสาฬหบูชา (โรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา, ทำบุญตักบาตรร่วมกับชุมชน
ตลาดเก่า  และเทศบาลเมืองเมืองพล)
20        หยุดเรียนวันเข้าพรรษา (ร่วมถวายเทียนพรรษ)
21-22,25        สอบภาคความรู้   ครั้งที่  1
29        จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เดือนสิงหาคม   2559
9        ประชุมคณะครู (ประจำเดือน)
11        จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12        หยุดเรียนวันแม่แห่งชาติ  (คณะครูร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ)
17-19        จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  และสัปดาห์ห้องสมุด
22        ประกาศผลการสอบ   ครั้งที่  1

เดือนกันยายน  2559
7        ประชุมคณะครู (ประจำเดือน)
16        ส่งร่างข้อสอบ    ครั้งที่  2
26-30        สอบภาคปฏิบัติ    ครั้งที่  2
25        เยี่ยมบ้านนักเรียน

เดือนตุลาคม   2559
3-5        สอบภาคความรู้   ครั้งที่  2
6-9        เข้าค่ายภาษาอังกฤษ
12        ประชุมครูปิดเรียน
23        หยุดเรียน  (คณะครูร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช)
28        ประชุมครูก่อนเปิดเรียน
31        เตรียมห้องเรียน  เตรียมแผนการสอน  ก่อนเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 2
เดือนพฤศจิกายน  2559
1        เปิดเรียน  ภาคเรียนที่  2
5        ประชุมผู้ปกครอง
14        กิจกรรมประเพณีลอยกระทงร่วมกับคุ้มตลาดเก่าและเทศบาลเมืองเมืองพล
17        ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน, กรรมการภาคี  4  ฝ่าย , ประชุมคณะครู (ประจำเดือน)
25        พิธีเปิด-ปิด  การแข่งขันกีฬาสีภายใน
24        จัดกิจกรรมลูกเสือวันวชิราวุธ
เดือนธันวาคม  2559
1        พิธีมิสซาร่วมคณะครู  นักเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
2        จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ,จัดนิทรรศการทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ
5        หยุดวันพ่อแห่งชาติ  (คณะครูร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ)
12        หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
23        จัดกิจกรรมคริสมาสต์นักเรียน
24        จัดงานฉลองคริสมาสต์ประจำปี
26        จัดกิจกรรมวันปีใหม่สำหรับครู-บุคลากร
เดือนมกราคม  2560
14        จัดกิจกรรมวันเด็ก , ประชุมคณะครู (ประจำเดือน)
16           คณะครูร่วมกิจกรรมวันครู
21-22        ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
27-29        สอบภาคปฏิบัติ    ครั้งที่  3
เดือนกุมภาพันธ์  2560
1        เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล – ป.6
2-3            เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด  ป.1  –  ป.6
6-10        สอบภาคความรู้  ครั้งที่  3
16        ประชุมคณะครู (ประจำเดือน)
22-24        สอบภาคปฏิบัติ    ครั้งที่  4
28        สอบภาคความรู้  ครั้งที่  4
เดือนมีนาคม  2560
1-2        สอบภาคความรู้  ครั้งที่  4
3        ปัจฉิมนิเทศ  ป.6
13-14        มหาไถ่สัมพันธ์
17        บัณฑิตน้อย  อนุบาล  3   และชั้นประถมศึกษาปีที่  6
– ประกาศผลการสอบ ( อ.1 – ป.6 )