ปฏิทินการศึกษา

เดือนพฤษภาคม  2563

5                      ประชุมจัดหนังสือ

7-15                 จำหน่ายหนังสือเรียน

18                    จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน , พิธีมิสซา  09.00  น.

เดือนมิถุนายน  2563

5                      ประชุมครู

เดือนกรกฎาคม 2563

1                      เปิดเรียน   ภาคเรียนที่ 1/2563  / จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

3                      จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร / จัดกิจกรรมรับน้องใหม่

5                      วันอาสาฬหบูชา  (จัดกิจกรรมแห่เทียนร่วมกับเทศบาล/ชุมชนตลาดเก่า) 

6                      หยุดวันเข้าพรรษา  (คณะครูร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา)

7                      หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

14                    ประชุมครู

17                    เลือกตั้งประธานนักเรียน

21                    ประชุมผู้ปกครอง

23                    จัดกิจกรรมไหว้ครู

24                    จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10/จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/

28                    หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (คณะครูร่วมพิธี)

29                    จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

เดือนสิงหาคม   2563

11                    จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (กิจกรรมภายใน)

12                    หยุดเรียน (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)

17                    กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

18                    กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

18                    กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

19                    กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

20                    กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

21                    กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

24                    กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

25                    กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นอนุบาล

28               กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

เดือนกันยายน  2563

3                      ประชุมครู

4-11                 สอบภาคความรู้  ครั้งที่  1

14-18               จัดโครงการทัศนศึกษา

19 , 20             เยี่ยมบ้านนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2563

30                    ส่งร่างแบบทดสอบความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 (ระดับอนุบาล)

เดือนตุลาคม   2563

2                      จัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย

13                    วันคล้ายวันสวรรคต  ร.9  (คณะครูร่วมพิธี)

16-31               ทดสอบความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 (ระดับอนุบาล)

23                    วันปิยมหาราช  (คณะครูร่วมพิธี)

26                    ส่งร่างข้อสอบ  ครั้งที่  2

31                    วันลอยกระทง   (จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาล/ชุมชนตลาดเก่า)

เดือนพฤศจิกายน  2563

5                      จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ

6                      กีฬาสีภายในโรงเรียน  

1-13                 ทดสอบความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 (ระดับอนุบาล)

9-13                 สอบภาคความรู้  ครั้งที่  2  (สอบปลายภาคเรียนที่ 1)

14-30               ปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2563

16-20                จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

เดือนธันวาคม  2563

1                      เปิดเรียน   ภาคเรียนที่ 2/2563

4                      จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9, วันชาติ ,วันพ่อแห่งชาติ

                        – จัดโครงการเสริมสร้างการบูรณาการจัดการศึกษา (กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ)

5                      วันคล้ายวันพระราชสมภพ  รัชกาลที่ 9, วันชาติ ,วันพ่อแห่งชาติ (คณะครูร่วมพิธี)

7                      หยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ  รัชกาลที่ 9, วันชาติ ,วันพ่อแห่งชาติ

10                    หยุดวันรัฐธรรมนูญ

15                    ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน,กรรมการร่วม 4 ฝ่าย   

23                    มิสซาคริสต์มาสสำหรับนักเรียน/กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับนักเรียน

24                    จัดงานฉลองวันคริสต์มาสประจำปี

25                    หยุดเรียนเนื่องในวันคริสต์มาส

26                    กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คณะครู/บุคลากร

28-30               หยุดเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่

31                    หยุดวันสิ้นปี

เดือนมกราคม  2564

1                      หยุดวันขึ้นปีใหม่

8                      จัดกิจกรรมวันเด็ก

15                    ส่งร่างข้อสอบ  ครั้งที่ 3

14                    ประชุมครู

16                    วันครู  (คณะครูร่วมพิธี)

21-22                จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด  ป.1- ป.6

27                    จัดกิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาด

30                    เยี่ยมบ้านนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2563

เดือนกุมภาพันธ์  2564

5                      ประชุมครู

1-8                   สอบภาคความรู้  ครั้งที่  3

12                    สาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์  (วันแห่งความรัก)

16                    ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน,กรรมการร่วม 4 ฝ่าย

เดือนมีนาคม  2564

1                      เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2564

1                      ส่งร่างแบบทดสอบความพร้อม  ภาคเรียนที่ 2 (ระดับอนุบาล)

5                      ประชุมครู

12                    จัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา (ระดับอนุบาล)

15-31               ทดสอบความพร้อม  ภาคเรียนที่ 2  (ระดับอนุบาล)

เดือนเมษายน  2564

1                      จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ป.6

2-4                  วงเมโลเดียนอนุบาลร่วมงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ณ จ. กรุงเทพมหานคร   

7-9                   สอบภาคความรู้  ครั้งที่  4  (สอบปลายภาคเรียนที่ 2)

19-28               เปิดสอนพิเศษปรับพื้นฐาน  

23                    จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย  อนุบาล  3   และชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                        – ประกาศผลการสอบ ( อ.1 – ป.5 ) 

พฤษภาคม 2564

5-7                   เปิดจำหน่ายหนังสือ ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน

13                    เปิดเรียน ระดับชั้นอนุบาล

17                    เปิดเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา