ทำเนียบผู้บริหาร

คุณพ่อเปโตร สุรินทร์  อยู่สุข
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
นางปภาพรรษ เตชะตานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางรัชณีย์ แสนสุนนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนงานบริหารงานวิชาการ
นางประภัสสร ธานี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงาน บริหารงานบุคลากร
ครูธัญพิมล เพราะถะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนงานบริหารงานธุรการ
นางถนอมศรี โพธิราช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนงานบริหารงานอาคารสถานที่
นางสาวพัชณีย์ วงษ์เสียงดัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนงานบริหารงานกิจการนักเรียน
นางมะลิ พิกุลทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนงานบริหารงานสัมพันธ์ชุมชน
นางสาวพัสรินทร์ บะคะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนงานบริหารงานปกครองและระเบียบวินัย

ตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ปี พ.ศ.  2508 – 2514    บาดหลวงวีรพงศ์ วัชราทิตย์
ปี พ.ศ.  2515 – 2520    นางสาวสมจิตร ชุนประเสริฐ
ปี พ.ศ.  2521 – 2523    บาดหลวงศิริชัย เล้ากอบกุล
ปี พ.ศ.  2524    บาทหลวงบุญรอด เวียงพระปรก
ปี พ.ศ.  2525 – 2527    ซิสเตอร์อัมรัตยา กระบิลโกวิท
ปี พ.ศ.  2528    ซิสเตอร์วิมาลา เล้ากอบกุล
ปี พ.ศ.  2529    ซิสเตอร์อนุกูล หริพงศ์
ปี พ.ศ.  2530 – 2535    ซิสเตอร์หลุยมารี สมเจตน์  เสวตรวิทย์
ปี พ.ศ.  2536 – 2545     ซิสเตอร์เซลิน ทรงสัตย์
ปี พ.ศ.  2546 – 2552     บาดหลวงบัวทอง บุญทอด
ปี พ.ศ.  2553 – 2555    บาดหลวงประสิทธิ์ ไกรโหล
ปี พ.ศ.  2556 – 2558    บาดหลวงประวัติ ญวนเหนือ
ปี พ.ศ.  2558 – 2563    บาดหลวงไมตรี ทาสุวรรณ์
ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน บาดหลวงสุรินทร์ อยู่สุข

ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ปี พ.ศ.  2508 – 2513    นางสาวฉลวย        ศุภศรี
ปี พ.ศ.  2513 – 2515    นายวิชัย            นวลอึ่ง
ปี พ.ศ.  2516 – 2524    นางสาวสมจิตร        ชุนประเสริฐ
ปี พ.ศ.  2524 นางสาวเสาวณีย์        สุขสุจิตร์
ปี พ.ศ.  2525  นางอรพิณ        หงษ์ภักดี
ปี พ.ศ.  2526 – 2534    นายพงษ์พิพัฒน์        สุทธิไชยา
ปี พ.ศ.  2535  นายวิชัย            หนูวงษ์
ปี พ.ศ.  2536 – ปัจจุบัน    นางปภาพรรษ         เตชะตานนท์