ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

สัญลักษณ์โรงงเรียน มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
สัญลักษณ์โรงงเรียน มหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน  ประกอบด้วย    ชื่อสถาบัน “โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล”   อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น    ในกรอบวงกลมล้อมตราสัญลักษณ์    ซึ่งประกอบด้วย  โล่   ไม้กางเขนล้อมรอบด้วย   ดาว   5   ดวง    และอักษร  “AD ASTRA”            

โล่                        หมายถึง    เครื่องป้องกันความชั่วร้ายและภัยอันตรายต่างๆ

กางเขน                หมายถึง   องค์พระมหาไถ่หรือพระธรรม                                                                          

ดาว  ๕  ดวง        หมายถึง   คุณธรรม  ๕  ประการ  ได้แก่                                                                             

  • ความซื่อสัตย์  คือ  การปฏิบัติตนทั้งการพูด และการกระทำที่ตรงกับความเป็นจริง
  • ความขยันหมั่นเพียร  คือ  การปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสม่ำเสมอครบถ้วน           
  • ความอดทน  คือ  การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค หรือความยากลำบาก
  • ความรัก คือ  การให้ความเห็นอกเห็นใจ  ความเอาใจใส่  ความเอื้ออาทร และความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น
  • ความสามัคคี  คือ  การให้ความร่วมมือ  ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการ  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

AD ASTRA        เป็นภาษาลาติน      แปลว่า  สู่ดวงดาว                                                                                 

ปรัชญา                ก้าวหน้าเสมอ  ด้วยความรู้  คู่คุณธรรม                                                                               

สีประจำโรงเรียน              คือ         ขาว – แดง

สีขาว     หมายถึง    ความรักที่บริสุทธิ์ต่อเพื่อนมนุษย์ 

สีแดง     หมายถึง    ความเสียสละ                                                                                       

อักษรย่อว่า          ม.ถ.พ.