ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระเบียบการชำระค่าธรรมเนียมเตรียมอนุบาล

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคเรียนละ    4,000
ค่าอาหารประจำ   ภาคเรียนละ        1,500
ค่า (อาหารว่าง+นม)  ภาคเรียนละ        600
ค่าเครื่องใช้แรกเข้า  (ตลอดปี)            700
ค่าซักฟอก  (ตลอดปี)            500
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ตลอดปี)        500
ค่าประกันอุบัติเหตุ (ตลอดปี)          285
ค่าลงทะเบียน            200
รวม                8,285

รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น

ระดับชั้นอนุบาล  1
ค่าธรรมเนียมการเรียน (เบิกไม่ได้) / ภาคเรียน 2,100
ค่าธรรมเนียมการเรียน (เบิกได้) / ภาคเรียน 2,756
ค่าอาหารกลางวัน / ภาคเรียน 1,800
ค่าอาหารว่าง / ภาคเรียน 800
ค่าเรียนเสริมว่ายน้ํา / ภาคเรียน 400
ค่าเรียนเสริมภาษาจีน / ภาคเรียน 500
ค่าเรียนพิเศษดนตรี / ภาคเรียน 500
ค่าเรียนห้องปรับอากาศ / ภาคเรียน 500
ค่าเรียนเสริมสนทนาภาษาอังกฤษ (ECP) 500
ค่าเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ / ภาคเรียน 1,300
ค่าเครื่องใช้แรกเข้า / ปี 700
ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 200
รวม (เบิกไม่ได้) 9,300
รวม (เบิกได้) 9,956

ระดับชั้นอนุบาล  2 – 3
ค่าธรรมเนียมการเรียน (เบิกไม่ได้) /ภาคเรียน 2,100
ค่าธรรมเนียมการเรียน (เบิกได้) / ภาคเรียน 2,756
ค่าอาหารกลางวัน / ภาคเรียน 1,800
ค่าอาหารว่าง / ภาคเรียน 800
ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์ / ภาคเรียน 300
ค่าเรียนเสริมว่ายน้ํา / ภาคเรียน 400
ค่าเรียนเสริมภาษาจีน / ภาคเรียน 500
ค่าเรียนพิเศษดนตรี / ภาคเรียน 500
ค่าเรียนห้องปรับอากาศ / ภาคเรียน
ค่าเรียนเสริมสนทนาภาษาอังกฤษ (ECP) 500
ค่าเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ / ภาคเรียน 1,300
ค่าเครื่องใช้แรกเข้า ปี 700
ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 200
รวม (เบิกไม่ได้) 9,600
รวม (เบิกได้) 10.256

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3
ค่าธรรมเนียมการเรียน (เบิกไม่ได้) /ภาคเรียน 1,937
ค่าธรรมเนียมการเรียน (เบิกได้) / ภาคเรียน 2,670
ค่าอาหารกลางวัน / ภาคเรียน 2,200
ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์ / ภาคเรียน 500
ค่าเรียนเสริมว่ายน้ํา / ภาคเรียน 500
ค่าเรียนเสริมภาษาจีน / ภาคเรียน 500
ค่าเรียนพิเศษดนตรี / ภาคเรียน 500
ค่าเรียนเสริมสนทนาภาษาอังกฤษ (ECP) 500
ค่าเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ / ภาคเรียน 1,300
ค่าเรียนเสริมภาษาอังกฤษ 200
ค่าเรียนเสริมจินตคณิตอันซัน 300
ค่าเรียนห้องปรับอากาศ / ภาคเรียน 600
ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 200
รวม (เบิคไม่ได้) 2,237
รวม (เบิกได้) 9,910

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6
ค่าธรรมเนียมการเรียน (เบิกไม่ได้) / ภาคเรียน 1,937
ค่าธรรมเนียมการเรียน (เบิกได้) / ภาคเรียน 2,670
ค่าอาหารกลางวัน / ภาคเรียน 500
ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์ / ภาคเรียน 500
ค่าเรียนเสริมว่ายน้ํา / ภาคเรียน 500
ค่าเรียนเสริมภาษาจีน / ภาคเรียน 500
ค่าเรียนพิเศษดนตรี / ภาคเรียน 500
ค่าเรียนเสริมสนทนาภาษาอังกฤษ (ECP) 500
ค่าเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ / ภาคเรียน 1,300
ค่าเรียนเสริมภาษาอังกฤษ 200
ค่าเรียนเสริมจินตคณิตอันซัน 300
ค่าเรียนห้องปรับอากาศ / ภาคเรียน 600
ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 200
รวม (เบิกไม่ได้) 9,437
รวม (เบิกได้) 10,170