ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระเบียบการชำระค่าธรรมเนียมเตรียมอนุบาล

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคเรียนละ    4,000
ค่าอาหารประจำ   ภาคเรียนละ        1,500
ค่า (อาหารว่าง+นม)  ภาคเรียนละ        600
ค่าเครื่องใช้แรกเข้า  (ตลอดปี)            700
ค่าซักฟอก  (ตลอดปี)            500
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ตลอดปี)        500
ค่าประกันอุบัติเหตุ (ตลอดปี)          285
ค่าลงทะเบียน            200
รวม                8,285

รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น

ระดับชั้นอนุบาล  1
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เบิกไม่ได้) ภาคเรียนละ     1,937
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  (เบิกได้)    ภาคเรียนละ     2,400
ค่าอาหารประจำ  ภาคเรียนละ    1,800
ค่าอาหารว่าง       ภาคเรียนละ      600
ค่าเรียนว่ายน้ำ    ภาคเรียนละ    300
ค่าเรียนเสริมภาษาจีน   ภาคเรียนละ    500
ค่าเรียนพิเศษดนตรี   ภาคเรียนละ    500
ค่าเรียนพิเศษ    ภาคเรียนละ    1,200
ค่าเครื่องใช้แรกเข้า  (ตลอดปี)    700
ค่าซักฟอก      (ตลอดปี)    500
ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่    200
รวม (เบิกไม่ได้)    8,237
รวม (เบิกได้)    8,700

ระดับชั้นอนุบาล  2 – 3
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เบิกไม่ได้) ภาคเรียนละ     1,937
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  (เบิกได้)   ภาคเรียนละ     2,400
ค่าอาหารประจำ  ภาคเรียนละ    1,800
ค่าอาหารว่าง       ภาคเรียนละ      600
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ    300
ค่าเรียนว่ายน้ำ    ภาคเรียนละ    300
ค่าเรียนพิเศษ    ภาคเรียนละ    1,200
ค่าเรียนพิเศษดนตรี   ภาคเรียนละ    500
ค่าเรียนเสริมภาษาจีน   ภาคเรียนละ    500
ค่าเครื่องใช้แรกเข้า  (ตลอดปี)    700
ค่าซักฟอก      (ตลอดปี)    500
ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่    200
รวม (เบิกไม่ได้)    8,537
รวม (เบิกได้)    9,000
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เบิกไม่ได้)  ภาคเรียนละ    1,870
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  (เบิกได้)    ภาคเรียนละ    2,100
ค่าอาหารประจำ  ภาคเรียนละ    2,000
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ    800
ค่าเรียนว่ายน้ำ    ภาคเรียนละ    500
ค่าเรียนเสริมภาษาจีน   ภาคเรียนละ    500
ค่าเรียนพิเศษคาบที่ 7  ภาคเรียนละ    1,200
ค่าเรียนพิเศษดนตรี   ภาคเรียนละ    500
ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่    200
รวม (เบิกไม่ได้)    7,570
รวม (เบิกได้)    7,800

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เบิกไม่ได้)  ภาคเรียนละ    1,870
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  (เบิกได้)    ภาคเรียนละ    2,100
ค่าอาหารประจำ  ภาคเรียนละ    2,100
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ    800
ค่าเรียนว่ายน้ำ    ภาคเรียนละ    500
ค่าเรียนเสริมภาษาจีน   ภาคเรียนละ    500
ค่าเรียนพิเศษคาบที่ 7  ภาคเรียนละ    1,200
ค่าเรียนพิเศษดนตรี   ภาคเรียนละ    500
ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่    200
รวม (เบิกไม่ได้)    7,670
รวม (เบิกได้)    7,900