การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 7 ขั้นตอน

 1. สมาธิ ไตร่ตรอง (Meditation)
  1) ประชุม
  2) กำหนดผู้รับผิดชอบ
 1. เสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
  1) แผนพัฒนาโรงเรียน
  2) แผนปฏิบัติการ
  3) กำหนดปฏิทิน
  4) กำหนดแผนการสอน
  5) ตารางการนิเทศ
 1. ใฝ่ค้นคว้า (Materialization)
  การนำผลการนิเทศติดตาม มาเป็นผลการพัฒนา
 1. นำพาสู่การปฏิบัติ (Metacognition Learning)
  1) สร้างสื่อนวัตกรรม
  2) ครูทุกคนในโรงเรียน นำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 1. สรุปองค์ความรู้ (Mastery Learning)
  วิจัย
 1. วัดผลประเมินผล (Measurement and Evaluation)
  1) การสร้างเครื่องมือประเมินที่เหมาะสม
  2) สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
  3) สังเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
  4) รายงานประเมินโครงการ
 1. คุณค่าพระวรสาร (Morality of the Gospel Values)
  การนำพระวาจา มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน

ผลการดำเนินงาน

1)  บุคลากรครูทุกคนตระหนักรู้และนำ ๗ Ms Learning Process Model  ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

2)  ผู้บริหารให้ความสำคัญใน ๗ Ms Learning Process Model

3)  ครูจัดการเรียนการสอนโดยให้ความสำคัญแก่ตัวชี้วัดตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง)

4) นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นในทุกๆด้านและทุกระดับ

5)  โรงเรียนรู้จักจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบและเน้นการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

6)  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน

7)  มีการจัดระบบสาสนเทศอย่างเป็นระบบทุกด้าน

8)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มภายในและภายนอก

9)  เกิดความร่วมมือภายในและภายนอกโรงเรียน

๑๐) ๗ Ms Learning Process Model ได้รับการยอมรับทั้งในระดับสังฆมณฑลอุดรธานี เขตพื้นที่และระดับ สพฐ.