บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน

โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี …….

จะทำให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรู้สึกพอใจภูมิใจ อบอุ่นใจ สบายใจ รู้สึกในความเป็นเจ้าของ และอยากมาโรงเรียน ทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ และมีความสุข