สถิติครูและนักเรียน

สรุปจำนวนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน

ที่

ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

อายุเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

1

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ
และผู้อำนวยการ

1

1

40-60

2

ผู้อำนวยการ

1

1

40-60

3

ครู (บรรจุ)

6

69

73

2

25-40

4

ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ)

7

7

25-30

5

ครูต่างประเทศ

4

4

25-40

6

บุคลากรทางการศึกษา

1

8

9

25-40

7

นักการภารโรง

3

14

17

30-45

รวมบุคลากรทั้งหมด

11

103

17

93

4

25-60


ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 ของปีการศึกษา 2559)


1) จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1589 คน เพศชาย 783 คน เพศหญิง 806 คน


2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ชั้นและระดับการศึกษา

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

ก่อนประถมศึกษา

เตรียมอนุบาล

1

14

16

30

อนุบาล 1

3

49

50

99

อนุบาล 2

4

67

62

129

อนุบาล 3

4

80

66

146

รวมก่อนประถมศึกษา

12

210

194

404

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1

5

95

95

190

ประถมศึกษาปีที่ 2

5

113

101

214

ประถมศึกษาปีที่ 3

5

90

91

181

ประถมศึกษาปีที่ 4

5

98

112

210

ประถมศึกษาปีที่ 5

5

85

109

194

ประถมศึกษาปีที่ 6

5

92

104

196

รวมประถมศึกษา

30

573

612

1185

รวมทั้งสิ้น

42

783

806

1589