สถิติครูและนักเรียน

สรุปจำนวนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน

ที่

ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

อายุเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

1

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ
และผู้อำนวยการ

1

1

40-60

2

ผู้อำนวยการ

1

1

40-60

3

ครู (บรรจุ)

6

69

73

2

25-40

4

ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ)

7

7

25-30

5

ครูต่างประเทศ

4

4

25-40

6

บุคลากรทางการศึกษา

1

8

9

25-40

7

นักการภารโรง

3

14

17

30-45

รวมบุคลากรทั้งหมด

11

103

17

93

4

25-60


Screenshot_6