ทำเนียบผู้บริหาร

 %e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c

บาทหลวงไมตรี ทาสุวรรณ์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%8a%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c

นางปภาพรรษ เตชะตานนท์
ผู้อำนวยการ

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c

นางรัชณีย์ แสนสุนนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานวิชาการ

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%a3-%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5

นางประภัสสร ธานี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานบุคลากร

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87

นางสาวพัชณีย์ วงษ์เสียงดัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานกิจการนักเรียน

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a

นางถนอมศรี โพธิราช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานอาคารสถานที่

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b4-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87

นางมะลิ พิกุลทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานสัมพันธ์ชุมชน

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b0

นางสางพัสรินทร์ บะคะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานปกครองนักเรียน

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b2

นางสาวสุภาภรณ์ ตีระพา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบริหารงานธุรการ

 

ตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ปี พ.ศ.  2508 – 2514    บาทหลวงวีรพงศ์ วัชราทิตย์
ปี พ.ศ.  2515 – 2520    นางสาวสมจิตร ชุนประเสริฐ
ปี พ.ศ.  2521 – 2523    บาทหลวงศิริชัย เล้ากอบกุล
ปี พ.ศ.  2524    บาทหลวงบุญรอด เวียงพระปรก
ปี พ.ศ.  2525 – 2527    ซิสเตอร์อัมรัตยา กระบิลโกวิท
ปี พ.ศ.  2528    ซิสเตอร์วิมาลา เล้ากอบกุล
ปี พ.ศ.  2529    ซิสเตอร์อนุกูล หริพงศ์
ปี พ.ศ.  2530 – 2535    ซิสเตอร์หลุยมารี สมเจตน์  เสวตรวิทย์
ปี พ.ศ.  2536 – 2545     ซิสเตอร์เซลิน ทรงสัตย์
ปี พ.ศ.  2546 – 2552     บาทหลวงบัวทอง บุญทอด
ปี พ.ศ.  2553 – 2555    บาทหลวงประสิทธิ์ ไกรโหล
ปี พ.ศ.  2556 – 2558    บาทหลวงประวัติ ญวนเหนือ
ปี พ.ศ.  2558 – ปัจจุบัน    บาทหลวงไมตรี ทาสุวรรณ์

ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ปี พ.ศ.  2508 – 2513    นางสาวฉลวย        ศุภศรี
ปี พ.ศ.  2513 – 2515    นายวิชัย            นวลอึ่ง
ปี พ.ศ.  2516 – 2524    นางสาวสมจิตร        ชุนประเสริฐ
ปี พ.ศ.  2524 นางสาวเสาวณีย์        สุขสุจิตร์
ปี พ.ศ.  2525  นางอรพิณ        หงษ์ภักดี
ปี พ.ศ.  2526 – 2534    นายพงษ์พิพัฒน์        สุทธิไชยา
ปี พ.ศ.  2535  นายวิชัย            หนูวงษ์
ปี พ.ศ.  2536 – ปัจจุบัน    นางปภาพรรษ         เตชะตานนท์