การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2561
– รับสมัครตั้งแต่   เดือนกุมภาพันธ์  2561 เป็นต้นไป
– รับนักเรียน ชาย – หญิง  (รับจำนวนจำกัด)

– รับนักเรียนเตรียมอนุบาล   อายุ  2  ปี  ถึง  2  ปี  11  เดือน
(จัดการเรียนการสอน English  Program คือ โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ)
– รับนักเรียนระดับอนุบาล  1 – 3   ( อายุ  3 – 5 ปี )
– รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6
เปิดสอนโปรแกรม  IEP  คือ การเรียน วิทย์  คณิต  อังกฤษ
เป็นภาษาอังกฤษ  (ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ป.6 เปิดระดับละ 1 ห้องเรียน)  เรียน  4  คาบ/สัปดาห์
ค่าธรรมเนียมการเรียน  เพิ่มเติมจากปกติ   4,000  บาท/เทอม
– มีสุขภาพแข็งแรง  สมบูรณ์ไม่เป็น โรคติดต่อร้ายแรง
– บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง นำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง
หมายเหตุ  รับสมัครในวันและเวลาราชการที่ฝ่ายธุรการ

index

เกณฑ์อายุนักเรียนที่รับสมัครเข้าเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา  2561

 อนุบาล 1 เกิด ปี พ.ศ. (มิ.ย.–ธ.ค. 57 , ม.ค.–พ.ค. 58)
 อนุบาล 2 เกิด ปี พ.ศ. (มิ.ย.–ธ.ค. 56 , ม.ค.–พ.ค. 57)
 อนุบาล 3 เกิด ปี พ.ศ. (มิ.ย.–ธ.ค. 55 , ม.ค.–พ.ค. 54)
 ป.1        เกิด ปี พ.ศ. (มิ.ย.–ธ.ค. 54 , ม.ค.–พ.ค. 53)
 ป.2        เกิด ปี พ.ศ. (มิ.ย.–ธ.ค. 53 , ม.ค.–พ.ค. 52)
 ป.3        เกิด ปี พ.ศ. (มิ.ย.–ธ.ค. 52 , ม.ค.–พ.ค. 51)
 ป.4        เกิด ปี พ.ศ. (มิ.ย.–ธ.ค. 51, ม.ค.–พ.ค. 50)
 ป.5        เกิด ปี พ.ศ. (มิ.ย.–ธ.ค. 50, ม.ค.–พ.ค. 49)
 ป.6        เกิด ปี พ.ศ. (มิ.ย.–ธ.ค. 49, ม.ค.–พ.ค. 48)

 

หลักฐานประกอบการสมัครเรียนใหม่

เตรียมอนุบาล  และ อนุบาล  1 – 3
– สูติบัตรนักเรียน (ใบเกิด) (ถ่ายเอกสาร)  พร้อมตัวจริง
– สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (ถ่ายเอกสาร) พร้อมตัวจริง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา-มารดา
– รูปถ่าย    ขนาด   1   นิ้ว     จำนวน   4    แผ่น
ประถมศึกษาปีที่   1 – 6
– สูติบัตรนักเรียน (ใบเกิด) (ถ่ายเอกสาร) พร้อมตัวจริง
– สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (ถ่ายเอกสาร)
พร้อมตัวจริง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา-มารดา
– รูปถ่ายขนาด  1    นิ้ว    จำนวน   2    แผ่น
– ใบรับรองวุฒิการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
( ฝ่ายธุรการ)    โทร. 043 – 414037